PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...TRUY CẬP HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 82 6,318 183 45 81 37 23 3 28 1,058,199
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 14 4,954 210 0 1 19 5 2 5 818,855
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 132 7,115 465 0 156 76 7 5 20 1,980,922
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 37 6,922 54 36 108 31 14 3 13 1,000,760
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 112 6,863 46 16 116 98 4 2 132 934,713
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 8,659 596 66 326 64 33 4 9 1,642,548
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 61 6,022 252 5 13 57 5 2 17 1,509,214
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 39 6,155 43 5 15 18 4 3 2 887,994
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,640 60 3 11 66 5 2 219 948,941
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 59 4,773 114 8 108 7 4 4 172 905,886
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 98 5,393 467 20 293 56 41 3 12 1,948,817
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 107 7,783 166 15 59 124 4 1 132 1,084,527
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 278 9,411 440 6 71 133 204 2 6 2,376,540
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,225 39 23 91 176 4 3 1 1,137,843
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 34 6,557 66 63 81 32 4 5 89 473,521
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 54 6,144 5 141 588 4 4 2 163 719,178
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 246 9,546 395 35 459 86 7 6 3 1,248,046
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 763 6,824 621 83 1,333 202 32 4 15 1,928,945
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,110 1,073 835 1,978 259 40 37 122 13,069,005
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 104 8,655 13 12 13 76 16 2 106 3,686,525
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 55 6,800 12 8 6 71 3 2 65 3,599,436
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 38 6,767 99 0 31 62 6 1 60 3,629,662
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 76 7,484 79 9 120 72 48 3 6 3,964,831
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 82 6,895 111 5 23 70 5 3 7 3,615,342
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 20 8,219 205 24 21 49 3 3 102 3,832,955
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 42 8,805 30 2 6 70 5 3 5 3,893,340
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 16 5,910 36 4 20 70 3 1 114 3,628,542
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 159 7,077 94 6 14 94 26 4 11 3,719,724
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 20 8,068 115 7 2 70 3 8 117 3,756,894
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 44 5,645 106 0 2 72 3 3 5 3,736,738
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 58 8,364 31 5 12 70 3 2 188 3,650,599
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 154 9,437 200 51 241 133 3 7 12 4,039,848
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 98 6,117 38 8 21 70 5 2 86 3,961,414
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 74 5,840 35 5 20 70 3 1 84 3,553,956
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 135 7,191 267 354 1,307 209 51 5 14 529,428
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,557 21 7 20 70 3 2 83 3,706,370
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 134 7,372 43 7 25 181 8 2 5 3,621,381
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
5830296320MN Kisd House http://bg-mnkisdhouse.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
   Tổng số4,098265,6176,8301,9197,7923,1246411472,41599,801,439