PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 89 6,320 194 45 81 37 23 6 354 1,082,069
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 14 5,024 213 0 1 19 5 3 300 843,627
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 138 7,161 474 0 156 76 7 7 531 2,030,341
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 39 6,927 54 36 108 31 14 8 197 1,022,251
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 116 6,901 46 16 116 98 4 3 156 953,412
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,251 601 66 326 64 33 10 236 1,674,139
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 63 6,027 256 5 13 57 5 3 176 1,544,277
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 39 6,166 51 6 15 18 4 6 229 911,793
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,691 67 3 11 77 5 6 157 970,475
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 62 4,838 114 8 108 7 4 6 159 926,189
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 104 5,433 480 20 302 56 41 8 296 1,981,935
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 109 6,736 169 15 59 124 4 6 147 1,106,442
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 279 9,578 466 6 78 133 206 6 215 2,410,124
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,182 39 23 91 176 4 2 230 1,160,180
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 34 6,570 68 63 81 32 4 6 137 488,086
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 58 6,245 5 141 588 4 4 7 190 737,993
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 255 9,581 401 35 459 86 7 6 193 1,272,899
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 785 6,780 659 83 1,352 202 32 8 307 2,092,354
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,133 1,078 835 2,026 259 40 50 1,140 13,180,683
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 109 8,407 13 12 13 76 16 2 116 3,702,832
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 56 6,634 12 8 6 71 3 4 142 3,609,981
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 38 6,778 99 0 31 62 6 1 53 3,637,439
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 78 7,563 79 9 150 72 48 4 103 3,973,967
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 86 6,739 111 5 23 70 5 2 138 3,626,598
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 23 8,726 212 24 21 49 3 3 152 3,853,883
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 42 8,826 31 2 6 70 5 4 154 3,907,975
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 19 5,825 36 4 20 70 3 5 123 3,642,350
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 162 6,454 95 6 14 94 26 5 172 3,735,186
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 30 9,384 115 7 2 70 3 3 90 3,770,114
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 51 5,756 108 0 2 80 3 1 92 3,749,975
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 64 8,650 31 5 12 70 3 4 137 3,666,403
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 156 9,144 208 67 290 133 3 4 304 4,054,974
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 108 5,624 41 8 21 70 5 1 110 3,976,269
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 75 5,775 35 5 20 70 3 2 201 3,563,343
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 138 7,440 267 381 1,385 209 51 7 249 546,939
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,595 21 7 20 70 3 4 84 3,716,676
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 137 7,372 43 7 25 181 8 5 170 3,632,618
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 14 130,290
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 15 119,020
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 13 113,180
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 102,980
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 17 0 17 1 1 0 6 1 41 115,304
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 68 128,593
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 14 0 24 1 1 0 6 1 27 119,983
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 8 113,126
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 14 111,444
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 13 117,106
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 22 153,354
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 15 128,380
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 20 112,757
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 48 128,328
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 2 22 127,610
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 21 126,091
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 23 117,502
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 3 13 114,337
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 2 27 124,434
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 3 111,714
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 15 0 17 1 1 0 6 1 5 112,636
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 5 112,618
   Tổng số4,562266,2367,3931,9928,1033,1437752458,380103,397,578