PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 93 6,325 199 45 81 37 23 5 5 1,104,769
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,069 217 0 1 19 5 4 9 862,908
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 140 7,201 478 0 156 76 7 5 14 2,077,617
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 39 6,895 54 36 108 31 14 4 1 1,042,712
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 119 6,935 46 16 116 98 4 2 3 972,522
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,269 602 66 326 64 33 4 16 1,706,965
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 68 6,027 267 5 13 57 5 2 13 1,607,637
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 39 6,166 53 6 15 18 4 3 117 933,206
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,691 69 3 11 80 5 3 142 987,400
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 62 4,900 114 8 108 7 4 1 5 943,732
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 106 5,433 484 20 307 56 41 3 12 2,010,033
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 113 6,807 172 15 59 124 4 2 9 1,150,358
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,578 473 6 79 133 207 1 5 2,441,526
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,446 40 23 91 176 4 2 113 1,181,689
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 34 6,570 68 63 81 32 4 2 5 500,907
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 61 6,245 5 141 588 4 4 6 9 755,415
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 263 9,617 412 35 459 86 7 5 12 1,298,504
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 804 6,780 671 83 1,383 202 32 12 49 2,147,563
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,134 1,086 844 2,060 259 40 61 198 13,317,721
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 112 8,439 13 12 13 76 16 1 103 3,717,130
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 59 6,922 12 8 6 71 3 1 4 3,621,357
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 42 6,976 99 0 31 62 6 1 61 3,647,245
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 79 7,573 79 9 164 72 48 2 5 3,984,416
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 92 6,778 111 5 23 70 5 1 7 3,638,847
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 28 8,777 216 24 21 49 3 3 3 3,874,944
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 46 8,826 32 2 6 70 5 1 7 3,929,964
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 19 5,847 36 4 20 70 3 1 112 3,654,811
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 165 6,664 99 6 15 94 26 3 7 3,749,569
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 37 7,781 115 7 2 70 3 4 153 3,785,007
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 58 5,928 108 0 2 80 3 1 3 3,761,505
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 69 8,733 31 5 12 70 3 4 10 3,678,766
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 161 9,567 214 67 318 133 3 3 2 4,071,283
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 119 5,826 42 8 21 70 5 3 128 3,988,772
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 78 5,775 35 5 20 87 24 1 113 3,571,065
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 145 7,603 267 381 1,406 209 51 1 9 561,955
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,616 21 7 20 70 3 2 87 3,729,451
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 140 7,424 43 7 25 181 8 1 6 3,641,811
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 30 131,485
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 28 120,663
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 23 114,089
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 4 103,288
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 2 1 116,804
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 28 131,013
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 5 5 125,894
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 21 114,083
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 14 112,290
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 28 119,430
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 2 2 155,231
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 13 129,596
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 17 114,478
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 7 34 130,569
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 22 0 18 1 1 0 6 2 1 129,066
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 2 127,341
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 1 118,904
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 6 32 115,512
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 125,720
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 6 112,235
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 37 0 17 1 1 0 6 1 4 113,666
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 1 113,278
   Tổng số4,719267,1437,4842,0018,2383,1637972061,853104,325,717