PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 94 6,325 200 45 81 37 23 3 123 1,121,593
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,077 218 0 4 19 5 6 115 888,436
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 143 7,205 482 0 156 76 7 9 369 2,121,911
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 39 6,895 54 36 108 31 14 6 96 1,057,481
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 121 6,935 46 16 116 98 4 4 62 987,595
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,269 603 66 326 64 33 8 163 1,729,141
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 69 6,132 274 5 13 57 5 3 130 1,630,064
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 40 6,210 54 6 15 18 4 8 111 948,142
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,711 69 3 11 83 5 6 60 1,000,575
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 62 4,941 114 8 108 7 4 3 68 957,144
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 108 5,433 488 20 307 56 41 8 134 2,032,780
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 114 6,944 172 15 59 124 4 6 217 1,173,795
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,622 474 6 79 133 207 4 139 2,463,891
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,487 42 23 91 176 4 4 108 1,200,466
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 6 51 511,774
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 64 6,303 5 141 588 4 4 11 80 769,559
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 271 9,661 417 35 459 86 7 3 180 1,318,928
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 822 7,062 681 83 1,391 202 32 26 374 2,186,076
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,135 1,089 855 2,077 259 40 48 956 13,417,379
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 114 8,537 13 12 13 76 16 2 50 3,725,763
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 59 6,979 12 8 6 71 3 5 51 3,630,263
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 45 6,976 99 0 31 62 6 1 25 3,652,430
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 82 7,748 79 9 169 72 48 2 41 3,992,063
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 96 6,835 111 5 23 70 5 4 44 3,648,088
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,514 218 24 21 49 3 5 79 3,887,841
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 47 8,826 34 2 6 70 5 1 61 3,940,661
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 19 5,869 36 4 20 70 3 2 87 3,661,692
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 193 6,665 100 6 15 94 26 4 136 3,759,920
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 39 7,879 115 7 2 70 3 5 52 3,794,524
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 65 7,621 108 0 2 80 3 2 107 3,770,231
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 69 8,830 31 5 12 70 3 2 51 3,686,659
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 171 8,049 222 108 344 133 3 5 101 4,081,617
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 128 5,927 42 8 21 70 5 7 143 3,996,841
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 78 5,775 35 5 20 87 24 2 20 3,576,594
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 148 7,603 267 410 1,496 209 51 6 91 573,025
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,658 21 7 20 70 3 2 35 3,735,888
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 145 7,509 43 7 25 181 8 1 48 3,649,494
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 1 8 132,740
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 3 2 121,965
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 4 115,086
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 103,441
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 1 11 118,071
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 20 132,949
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 2 31 129,502
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 8 115,091
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 2 5 113,106
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 7 120,691
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 20 157,077
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 2 130,871
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 8 115,760
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 32 132,451
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 22 0 18 1 1 0 6 1 12 130,420
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 5 128,686
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 5 120,006
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 2 116,567
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 7 126,784
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 5 112,855
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 2 9 114,600
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 9 113,994
   Tổng số4,844269,7177,5372,0828,3873,1667972604,971104,983,037