PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 96 6,576 202 45 81 37 23 1 19 1,143,781
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,077 223 0 21 19 5 5 4 902,515
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 144 7,382 493 0 156 76 7 10 52 2,175,126
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 44 6,895 54 36 108 31 14 12 349 1,070,576
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,008 46 16 116 98 4 7 14 1,000,232
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 603 66 326 64 33 8 30 1,760,004
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 72 6,133 283 5 13 57 5 3 49 1,740,503
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 40 6,233 55 6 15 18 4 7 11 962,470
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,711 69 3 11 91 5 4 556 1,013,377
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 64 4,964 114 8 108 7 4 9 19 970,455
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 113 5,433 488 20 310 56 41 25 145 2,062,278
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 116 6,967 173 15 59 124 4 4 24 1,209,455
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,645 474 6 79 133 207 2 16 2,493,186
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 119 7,421 44 23 91 176 4 3 424 1,216,516
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 2 168 520,602
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 66 6,303 5 141 588 4 4 2 163 780,292
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 278 9,683 423 35 461 86 7 3 13 1,336,720
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 838 7,174 692 83 1,407 202 32 8 7 2,238,045
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,269 1,097 888 2,130 259 40 54 208 13,588,943
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 116 8,722 13 12 13 76 16 4 656 3,734,668
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 60 7,020 12 8 6 71 3 13 146 3,638,351
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 47 6,976 99 0 31 62 6 7 664 3,657,455
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 83 7,798 79 9 183 72 48 2 320 4,000,047
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 98 6,874 111 5 23 70 5 11 410 3,657,011
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 33 9,357 219 24 21 49 3 8 1,407 3,899,704
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 47 8,826 34 2 6 70 5 5 1,524 3,950,992
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 20 5,869 36 4 20 70 3 6 572 3,670,044
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 200 6,674 102 6 15 94 26 3 345 3,770,127
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 52 7,890 117 7 7 72 6 1 201 3,810,852
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 72 7,651 112 0 2 80 3 11 982 3,779,431
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 73 8,900 31 5 12 70 3 6 588 3,694,439
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 175 7,333 224 108 360 133 3 9 1,153 4,091,886
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 128 5,936 42 8 21 70 5 10 1,444 4,005,148
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 78 5,775 35 5 20 87 24 3 480 3,581,597
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 148 7,603 273 419 1,525 209 51 4 330 582,470
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,658 21 7 20 70 3 5 324 3,743,432
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 149 7,509 43 7 25 181 8 8 338 3,656,225
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 1 3 135,007
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 4 9 126,649
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 3 117,113
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 103,678
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 2 17 120,353
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 7 9 136,165
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 2 15 135,345
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 9 117,216
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 2 19 114,966
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 10 14 128,434
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 2 13 159,664
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 23 133,069
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 2 118,074
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 11 135,184
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 2 13 132,871
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 14 131,171
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 122,566
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 4 118,694
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 2 5 129,206
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 4 113,932
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 2 116,292
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 10 115,530
   Tổng số4,951270,0907,6102,1248,5423,17680033314,359105,870,134