PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Đăng nhập
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Vũ Hữu - Bình Giang - 30296519
Phiên bản: TMT-QLNT: 15.07.2018 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130296901TT GDTX Huyện296 http://ttgdtx.haiduong.edu.vn
230296501THCS Tân Hồng296 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
330296502THCS Bình Minh296 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
430296503THCS Thái Hòa296 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
530296504THCS Thái Dương296 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
630296505THCS Thúc Kháng296 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn
730296506THCS Bình Xuyên296 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
830296507THCS Thái Học296 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
930296508THCS Hồng Khê296 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
1030296509THCS Cổ Bì296 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
1130296510THCS Tân Việt296 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
1230296511THCS Long Xuyên296 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
1330296512THCS Nhân Quyền296 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
1430296513THCS Tráng Liệt296 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
1530296514THCS Kẻ Sặt296 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
1630296515THCS Hưng Thịnh296 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
1730296516THCS Vĩnh Tuy296 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn
1830296517THCS Vĩnh Hồng296 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn
1930296518THCS Hùng Thắng296 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
2030296519THCS Vũ Hữu296 http://vuhuu.edu.vn
2130296401Tiểu học Tân Hồng296 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn
2230296402Tiểu học Bình Minh296 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
2330296403Tiểu học Thái Hoà296 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
2430296404Tiểu học Thái Dương296 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn
2530296405Tiểu học Thúc Kháng296 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
2630296406Tiểu học Bình Xuyên296 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
2730296407Tiểu học Thái Học296 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
2830296408Tiểu học Hồng Khê296 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn
2930296409Tiểu học Cổ Bì296 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
3030296410Tiểu học Tân Việt296 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn
3130296411Tiểu học Long Xuyên296 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
3230296412Tiểu học Nhân Quyền296 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
3330296413Tiểu học Tráng Liệt296 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
3430296414Tiểu học Kẻ Sặt296 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn
3530296415Tiểu học Hưng Thịnh296 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn
3630296416Tiểu học Vĩnh Tuy296 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
3730296417Tiểu học Vĩnh Hồng296 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
3830296418Tiểu học Hùng Thắng296 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
3930296301Mầm non Tân Hồng296 http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn
4030296302Mầm non Bình Minh296 http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn
4130296303Mầm non Thái Hoà296 http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn
4230296304Mầm non Thái Dương296 http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn
4330296305Mầm non Thúc Kháng296 http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn
4430296306Mầm non Bình Xuyên296 http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn
4530296307Mầm non Thái Học296 http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn
4630296308Mầm non Hồng Khê296 http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn
4730296309Mầm non Cổ Bì296 http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn
4830296310Mầm non Tân Việt296 http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn
4930296311Mầm non Long xuyên296 http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn
5030296312Mầm non Nhân Quyền296 http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn
5130296313Mầm non Tráng Liệt296 http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn
5230296314Mầm non Kẻ sặt296 http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn
5330296315Mầm non Hưng Thịnh296 http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn
5430296316Mầm non Vĩnh Tuy296 http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn
5530296317Mầm non Vĩnh Hồng296 http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn
5630296318Mầm non Hùng Thắng296 http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn
5730296319Mầm non Sao Mai296 http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn
5830296320Mầm non Kisd House296 http://bg-mnkisdhouse.haiduong.edu.vn