PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 98 6,588 205 45 81 37 23 1 13 1,157,976
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 17 5,149 225 0 26 19 5 2 283 936,358
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 146 7,496 504 0 159 76 7 10 36 2,221,256
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 45 6,919 54 36 108 31 14 3 7 1,091,987
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,192 46 16 116 98 4 7 167 1,023,802
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 603 66 326 64 33 3 14 1,783,972
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 75 6,133 293 5 13 57 5 4 9 1,760,366
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 59 6 15 18 4 3 3 984,295
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,685 70 3 11 91 5 7 342 1,038,382
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 64 4,979 114 8 108 7 4 10 12 994,464
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 115 5,433 488 20 310 56 41 21 31 2,086,043
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 116 6,967 173 15 59 124 4 8 217 1,224,924
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,692 474 6 79 133 207 5 10 2,510,432
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 122 7,427 46 23 91 176 4 4 347 1,239,705
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 3 11 535,134
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 66 6,304 5 141 588 4 4 7 163 798,562
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 284 9,683 437 35 461 86 7 4 21 1,367,842
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 849 7,174 718 83 1,432 202 32 4 254 2,273,910
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,265 1,101 913 2,182 259 40 29 56 13,651,691
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 117 8,715 13 12 13 76 16 3 49 3,752,199
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 61 7,012 12 8 6 71 3 1 9 3,652,256
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 49 6,976 100 0 31 62 6 4 77 3,669,986
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 85 7,822 79 9 183 72 48 2 52 4,013,185
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 101 6,330 44 5 23 70 5 8 109 3,674,038
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 36 9,451 225 24 21 49 3 2 2 3,928,002
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 6 9 3,972,579
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 20 5,909 36 4 20 70 3 1 137 3,684,269
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 205 6,675 104 6 16 94 26 8 140 3,791,588
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 52 7,978 117 7 7 72 6 4 98 3,822,360
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 75 7,763 115 0 2 80 3 1 85 3,795,885
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 77 8,900 31 5 12 70 3 2 69 3,711,197
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 185 7,677 232 108 393 133 3 1 115 4,114,259
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 135 6,024 42 8 21 70 5 4 7,036 4,686,156
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 81 5,775 35 5 20 87 24 2 52 3,593,378
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 273 419 1,529 209 51 1 95 601,634
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 1 77 3,758,668
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 150 7,509 43 7 25 181 8 4 76 3,668,339
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 1 89 142,449
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 15 129,965
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 9 119,590
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 104,661
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 19 0 17 1 1 0 6 1 22 124,355
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 20 138,886
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 10 138,782
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 27 119,987
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 11 118,168
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 14 131,432
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 1 162,410
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 5 24 135,767
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 4 120,778
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 12 138,373
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 32 139,476
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 22 0 18 1 1 0 6 1 13 134,484
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 15 125,393
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 13 120,859
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 6 132,318
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 115,238
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 117,489
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 8 116,730
   Tổng số5,036270,8517,6412,1498,6653,17680021810,632107,398,669