PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:18:14 http://vuhuu.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:16:20 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai02:15:32 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai02:13:57 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
5Khách vãng lai02:13:20 http://vuhuu.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
6Khách vãng lai02:13:14 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=637
7Khách vãng lai02:11:59 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai02:10:19 http://vuhuu.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai02:10:13 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai02:09:46 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=143
11Khách vãng lai02:09:07 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
12Khách vãng lai02:07:56 http://vuhuu.edu.vn/form/de_thi/xem_tu_lieu.aspx
13Khách vãng lai02:07:32 http://vuhuu.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14Khách vãng lai02:05:46 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
15Khách vãng lai02:05:39 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
16Khách vãng lai02:05:32 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
17Khách vãng lai02:05:25 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
18Khách vãng lai02:05:21 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai02:05:17 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai02:04:21 http://vuhuu.edu.vn/Calender.aspx
21Khách vãng lai02:04:08 http://vuhuu.edu.vn/login/login_admin.aspx
22Khách vãng lai02:03:58 http://vuhuu.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
23Khách vãng lai02:03:11 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
24Khách vãng lai02:02:57 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
25Khách vãng lai02:02:40 http://vuhuu.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
26Khách vãng lai02:01:54 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
27Khách vãng lai01:57:39 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
28Khách vãng lai01:57:34 http://vuhuu.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
29Khách vãng lai01:57:23 http://vuhuu.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
30Khách vãng lai01:56:29 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
31Khách vãng lai01:55:36 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai01:53:59 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
33Khách vãng lai01:51:31 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
34Khách vãng lai01:51:25 http://vuhuu.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
35Khách vãng lai01:48:54 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=331
36Khách vãng lai01:46:45 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=666
37Khách vãng lai01:45:18 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-2
38Khách vãng lai01:45:16 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-1
39Khách vãng lai01:44:56 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=475
40Khách vãng lai01:44:28 http://vuhuu.edu.vn/Calender.aspx
41Khách vãng lai01:43:49 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00125
42Khách vãng lai01:42:24 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai01:42:21 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai01:42:07 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
45Khách vãng lai01:40:47 http://vuhuu.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
46Khách vãng lai01:40:26 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?page=1.1
47Khách vãng lai01:36:37 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai01:36:19 http://vuhuu.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
49Khách vãng lai01:34:48 http://vuhuu.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
50Khách vãng lai01:34:44 http://vuhuu.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
51Khách vãng lai01:34:37 http://vuhuu.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
52Khách vãng lai01:34:33 http://vuhuu.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
53Khách vãng lai01:34:27 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai01:34:20 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8640
55Khách vãng lai01:34:11 http://vuhuu.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
56Khách vãng lai01:34:07 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
57Khách vãng lai01:33:57 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
58Khách vãng lai01:31:44 http://vuhuu.edu.vn/form/qlnt/danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
59Khách vãng lai01:13:05 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
60Khách vãng lai01:12:01 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
61Khách vãng lai01:08:03 http://vuhuu.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
62Khách vãng lai01:07:43 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
63Khách vãng lai00:51:43 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai00:44:24 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai00:38:01 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=590
66Khách vãng lai00:37:25 http://vuhuu.edu.vn/login.aspx
67Khách vãng lai00:33:33 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai00:32:37 http://vuhuu.edu.vn/Form/De_thi/Xem_de.aspx
69Khách vãng lai00:27:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
70Khách vãng lai00:23:44 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
71Khách vãng lai00:19:29 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai00:16:42 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
73Khách vãng lai00:12:21 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
74Khách vãng lai00:11:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8372
23 10 2018