PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:47:58 http://vuhuu.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:47:38 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=25
3Khách vãng lai01:47:25 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=321
4Khách vãng lai01:47:18 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_khoi_nu.aspx
5Khách vãng lai01:47:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6738
6Khách vãng lai01:46:19 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=23
7Khách vãng lai01:45:27 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
8Khách vãng lai01:45:22 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9367
9Khách vãng lai01:45:16 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
10Khách vãng lai01:44:18 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai01:44:03 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=195
12Khách vãng lai01:43:42 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
13Khách vãng lai01:43:12 http://vuhuu.edu.vn/form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
14Khách vãng lai01:42:52 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=143
15Khách vãng lai01:41:49 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
16Khách vãng lai01:41:45 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
17Khách vãng lai01:41:40 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
18Khách vãng lai01:40:50 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-2
19Khách vãng lai01:40:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9192
20Khách vãng lai01:39:15 http://vuhuu.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
21Khách vãng lai01:37:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=33
22Phạm Viết Tài01:37:27 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
23Phạm Viết Tài01:37:22 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
24Khách vãng lai01:37:15 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai01:37:04 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=433
26Khách vãng lai01:36:59 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
27Phạm Viết Tài01:36:54 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
28Phạm Viết Tài01:36:47 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
29Phạm Viết Tài01:36:42 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai01:36:19 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6795
31Khách vãng lai01:36:16 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
32Khách vãng lai01:36:11 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=31
33Khách vãng lai01:35:56 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
34Khách vãng lai01:34:54 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
35Khách vãng lai01:34:50 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_thiet_bi.aspx
36Khách vãng lai01:34:30 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
37Khách vãng lai01:33:33 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
38Khách vãng lai01:32:16 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=457
39Khách vãng lai01:31:13 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai01:30:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9300
41Khách vãng lai01:30:30 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai01:30:12 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai01:28:54 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
44Khách vãng lai01:28:36 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
45Khách vãng lai01:28:10 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=666
46Khách vãng lai01:27:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_diem_hk1.aspx
47Khách vãng lai01:25:57 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
48Phạm Viết Tài01:25:55 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
49Phạm Viết Tài01:25:52 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
50Phạm Viết Tài01:25:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
51Khách vãng lai01:25:37 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai01:25:28 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai01:25:24 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai01:25:07 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai01:24:38 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=626
56Khách vãng lai01:24:29 http://vuhuu.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
57Khách vãng lai01:24:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
58Khách vãng lai01:23:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
59Khách vãng lai01:23:40 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=85
60Khách vãng lai01:23:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9376
61Khách vãng lai01:23:30 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?page=1.1
62Khách vãng lai01:23:21 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9351
63Khách vãng lai01:22:05 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=367
64Khách vãng lai01:21:36 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
65Khách vãng lai01:21:15 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6753
66Khách vãng lai01:20:43 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7336
67Khách vãng lai01:19:26 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=73
68Khách vãng lai01:19:21 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=490
69Khách vãng lai01:19:16 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
70Khách vãng lai01:19:11 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6775
71Khách vãng lai01:19:06 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=218
72Khách vãng lai01:19:01 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
73Khách vãng lai01:18:56 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=531
74Khách vãng lai01:18:51 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=28
75Khách vãng lai01:18:46 http://vuhuu.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
76Khách vãng lai01:18:41 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00121
77Khách vãng lai01:18:36 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_truong_nu.aspx
78Khách vãng lai01:18:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=26
79Khách vãng lai01:18:27 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
80Khách vãng lai01:18:22 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=24
81Khách vãng lai01:18:17 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
82Khách vãng lai01:18:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6792
83Khách vãng lai01:18:05 http://vuhuu.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
84Khách vãng lai01:17:59 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=22
85Khách vãng lai01:17:54 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/Xem_van_ban_loai.aspx
86Khách vãng lai01:17:49 http://vuhuu.edu.vn/form/de_thi/xem_de.aspx
87Khách vãng lai01:17:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9501
88Khách vãng lai01:17:36 http://vuhuu.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
89Khách vãng lai01:17:31 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
90Khách vãng lai01:17:25 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai01:17:20 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
92Khách vãng lai01:17:14 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
93Khách vãng lai01:17:05 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
94Khách vãng lai01:17:00 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7329
95Khách vãng lai01:16:54 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9167
96Khách vãng lai01:16:49 http://vuhuu.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai01:16:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_thong_ke_muon_tra_thiet_bi.aspx
98Khách vãng lai01:16:39 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=32
99Khách vãng lai01:16:34 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=418
100Khách vãng lai01:16:29 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
101Khách vãng lai01:16:24 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/form_thiet_bi_chi_tiet.aspx?id=30
102Khách vãng lai01:16:18 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6826
103Khách vãng lai01:16:13 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=472
104Khách vãng lai01:16:08 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=69
105Khách vãng lai01:16:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00153
106Khách vãng lai01:15:56 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=363
107Khách vãng lai01:15:51 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=449
108Khách vãng lai01:15:46 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9372
109Khách vãng lai01:15:41 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/Xem_van_ban.aspx
110Khách vãng lai01:15:35 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
111Khách vãng lai01:15:29 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9210
112Khách vãng lai01:00:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
113Khách vãng lai00:56:10 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai00:39:46 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
115Khách vãng lai00:35:07 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
116Khách vãng lai00:33:14 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
117Khách vãng lai00:32:41 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Đào Thị Xanh00:31:44 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
119Đào Thị Xanh00:30:29 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop.aspx
120Đào Thị Xanh00:30:26 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
121Đào Thị Xanh00:30:23 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
122Đào Thị Xanh00:30:14 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/hanh_kiem/form_xep_hk_th_1.aspx
123Khách vãng lai00:30:00 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
124Khách vãng lai00:20:38 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai00:17:33 http://vuhuu.edu.vn/login.aspx
126Khách vãng lai00:16:11 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
127Nguyễn Mạnh Cường00:15:46 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
128Khách vãng lai00:15:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8372
129Nguyễn Mạnh Cường00:15:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
130Nguyễn Mạnh Cường00:15:28 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
131Khách vãng lai00:14:54 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
132Nguyễn Mạnh Cường00:14:30 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_2.aspx
133Nguyễn Mạnh Cường00:14:24 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
134Nguyễn Mạnh Cường00:14:20 http://vuhuu.edu.vn/default.aspx
135Khách vãng lai00:13:58 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
136Khách vãng lai00:13:55 http://vuhuu.edu.vn/login.aspx
137Khách vãng lai00:13:50 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
138Khách vãng lai00:13:08 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
139Nguyễn Mạnh Cường00:12:27 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_truong_k1_xep_tt.aspx
140Nguyễn Mạnh Cường00:12:15 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_2.aspx
141Nguyễn Mạnh Cường00:12:13 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
142Nguyễn Mạnh Cường00:11:59 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet_k_2.aspx
143Nguyễn Mạnh Cường00:11:55 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_sinh/nhap_diem.aspx
144Nguyễn Mạnh Cường00:11:46 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_li/nhap_diem.aspx
145Nguyễn Mạnh Cường00:11:42 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
146Khách vãng lai00:09:33 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9183
147Nguyễn Mạnh Cường00:09:13 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
148Nguyễn Mạnh Cường00:09:06 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
149Nguyễn Mạnh Cường00:09:03 http://vuhuu.edu.vn/default.aspx
150Khách vãng lai00:08:39 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5748
151Khách vãng lai00:08:17 http://vuhuu.edu.vn/login.aspx
152Khách vãng lai00:08:16 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
153Khách vãng lai00:08:07 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
154Khách vãng lai00:05:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
155Khách vãng lai00:05:03 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
156Khách vãng lai00:04:56 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
157Khách vãng lai00:04:52 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
158Khách vãng lai00:03:07 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=188
159Khách vãng lai00:01:53 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
160Khách vãng lai00:01:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
161Khách vãng lai00:01:41 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
162Khách vãng lai00:01:36 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
22 4 2019