PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:54:21 http://vuhuu.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:53:35 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
3Khách vãng lai09:53:24 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai09:53:21 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8377
5Khách vãng lai09:52:46 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
6Nhữ Văn Học09:52:21 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
7Nhữ Văn Học09:52:12 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
8Nhữ Văn Học09:50:56 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
9Nhữ Văn Học09:50:04 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
10Khách vãng lai09:49:51 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai09:48:34 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai09:47:39 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7325
13Khách vãng lai09:46:26 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=143
14Khách vãng lai09:46:22 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
15Vũ Thị Huyền Linh09:46:18 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
16Khách vãng lai09:46:13 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai09:46:03 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai09:41:13 http://vuhuu.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
19Khách vãng lai09:40:31 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
20Vũ Thị Huyền Linh09:39:27 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
21Vũ Thị Huyền Linh09:39:24 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
22Khách vãng lai09:39:17 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
23Khách vãng lai09:38:18 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
24Khách vãng lai09:38:13 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai09:35:25 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai09:35:17 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
27Khách vãng lai09:32:40 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
28Khách vãng lai09:29:30 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
29Khách vãng lai09:29:19 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai09:26:47 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai09:26:11 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai09:25:15 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai09:25:00 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=666
34Khách vãng lai09:20:34 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:19:13 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
36Khách vãng lai09:19:07 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
37Khách vãng lai09:17:58 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?page=1.1
38Khách vãng lai09:14:28 http://vuhuu.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
39Khách vãng lai09:14:01 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai09:13:56 http://vuhuu.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
41Khách vãng lai09:12:11 http://vuhuu.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
42Khách vãng lai09:11:46 http://vuhuu.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
43Khách vãng lai09:08:55 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
44Khách vãng lai09:08:51 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9378
45Khách vãng lai09:08:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
46Khách vãng lai09:08:41 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/Xem_van_ban_loai.aspx
47Khách vãng lai09:08:37 http://vuhuu.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
48Khách vãng lai09:08:29 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
49Khách vãng lai09:08:21 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
50Khách vãng lai09:08:15 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
51Khách vãng lai09:08:10 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai09:08:01 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8640
53Khách vãng lai09:07:56 http://vuhuu.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
54Khách vãng lai09:07:51 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
55Khách vãng lai09:07:47 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
56Khách vãng lai09:07:43 http://vuhuu.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7330
57Khách vãng lai09:07:37 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
58Khách vãng lai09:07:31 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/Xem_van_ban.aspx
59Khách vãng lai09:00:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9369
60Khách vãng lai08:59:18 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
61Khách vãng lai08:51:40 http://vuhuu.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=4334
62Khách vãng lai08:49:15 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai08:47:53 http://vuhuu.edu.vn/Form/Gop_y/xem_y_kien.aspx
64Khách vãng lai08:47:39 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?fbclid=IwAR3zUM3ITaGtlnOgvgkYnA23QQ5vkoXyeB_nzBGr4iHiUcdpqwU8Tnk_o28
65Khách vãng lai08:47:30 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?q=%E6%88%AA%E5%A4%B4%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%9C%A8%E8%BF%99%E9%87%8C%E5%8E%BB%E5%B0%BE
66Khách vãng lai08:46:34 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai08:44:51 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai08:40:26 http://vuhuu.edu.vn/Form/De_thi/Xem_de.aspx
69Phạm Khánh Linh A08:37:05 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
70Phạm Khánh Linh A08:37:04 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
71Phạm Khánh Linh A08:36:31 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_min.aspx
72Phạm Khánh Linh A08:36:15 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_min.aspx
73Phạm Khánh Linh A08:35:21 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_min.aspx
74Phạm Khánh Linh A08:34:00 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
75Phạm Khánh Linh A08:33:54 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
76Khách vãng lai08:33:31 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
77Khách vãng lai08:33:23 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai08:29:24 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
79Khách vãng lai08:26:26 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai08:15:37 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=457
81Khách vãng lai08:12:46 http://vuhuu.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
82Khách vãng lai08:12:15 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai08:07:17 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-54.09
84Khách vãng lai08:04:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
85Khách vãng lai08:03:30 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
86Khách vãng lai08:02:58 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
87Khách vãng lai08:00:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
88Khách vãng lai08:00:00 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
89Khách vãng lai07:59:43 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
90Khách vãng lai07:59:27 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?page=1.1
91Khách vãng lai07:59:00 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=646
92Khách vãng lai07:58:48 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai07:55:41 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai07:49:47 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
95Khách vãng lai07:43:01 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
96Khách vãng lai07:43:01 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
97Khách vãng lai07:37:06 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=650
98Khách vãng lai07:35:41 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
99Khách vãng lai07:29:32 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=69
100Khách vãng lai07:26:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
101Khách vãng lai07:19:50 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
102Khách vãng lai07:04:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7334
103Khách vãng lai07:03:12 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai07:02:15 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
105Khách vãng lai07:01:25 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai06:59:26 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=655
107Khách vãng lai06:49:07 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
108Khách vãng lai06:44:38 http://vuhuu.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7328
109Khách vãng lai06:40:57 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai06:39:27 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
111Khách vãng lai06:39:23 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
112Khách vãng lai06:39:23 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=665
113Khách vãng lai06:39:15 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai06:39:00 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
115Khách vãng lai06:38:28 http://vuhuu.edu.vn/Form/Tai_nguyen/tai_file.aspx
116Khách vãng lai06:35:06 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
117Khách vãng lai06:33:46 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
118Khách vãng lai06:31:34 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=380
119Khách vãng lai06:29:43 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
120Khách vãng lai06:27:28 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=474
121Khách vãng lai06:27:19 http://vuhuu.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
122Khách vãng lai06:24:52 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
123Khách vãng lai06:18:29 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=160
124Khách vãng lai06:18:06 http://vuhuu.edu.vn/form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
125Khách vãng lai06:17:57 http://vuhuu.edu.vn/form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
126Khách vãng lai06:16:58 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai06:13:53 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
128Khách vãng lai06:13:35 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
129Khách vãng lai06:11:57 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
130Khách vãng lai06:08:51 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
131Khách vãng lai06:07:17 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=626
132Khách vãng lai06:03:53 http://vuhuu.edu.vn/login.aspx
133Khách vãng lai05:59:18 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?page=1.1
134Khách vãng lai05:58:47 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
135Khách vãng lai05:54:24 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
136Khách vãng lai05:50:42 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
137Khách vãng lai05:49:48 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
138Khách vãng lai05:48:05 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-54.06
139Khách vãng lai05:48:03 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
140Khách vãng lai05:35:37 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
141Khách vãng lai05:30:31 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
142Khách vãng lai05:29:24 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=607
143Khách vãng lai05:27:01 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=520
144Khách vãng lai05:23:13 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=346
145Khách vãng lai05:19:33 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
146Khách vãng lai05:17:36 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
147Khách vãng lai05:17:32 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
148Khách vãng lai05:17:30 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
149Khách vãng lai05:17:29 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
150Khách vãng lai05:17:28 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
151Khách vãng lai05:15:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
152Khách vãng lai05:15:36 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
153Khách vãng lai05:15:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
154Khách vãng lai05:13:53 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
155Khách vãng lai05:13:49 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
156Khách vãng lai05:13:45 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
157Khách vãng lai05:12:09 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
158Khách vãng lai05:12:01 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
159Khách vãng lai05:11:38 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
160Khách vãng lai05:10:35 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
161Khách vãng lai05:10:30 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
162Khách vãng lai05:10:17 http://vuhuu.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
163Khách vãng lai05:09:33 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
164Khách vãng lai05:08:11 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
165Khách vãng lai05:06:46 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
166Khách vãng lai05:06:40 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
167Khách vãng lai05:06:32 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
168Khách vãng lai05:01:59 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
169Khách vãng lai05:00:30 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
170Khách vãng lai05:00:20 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
171Khách vãng lai05:00:11 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
172Khách vãng lai05:00:05 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
173Khách vãng lai04:59:58 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
174Khách vãng lai04:59:48 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
175Khách vãng lai04:59:42 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai04:59:39 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
177Khách vãng lai04:59:32 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
178Khách vãng lai04:59:22 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
179Khách vãng lai04:59:13 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
180Khách vãng lai04:59:06 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
181Khách vãng lai04:58:57 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
182Khách vãng lai04:58:53 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
183Khách vãng lai04:58:49 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
184Khách vãng lai04:58:40 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
185Khách vãng lai04:58:33 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
186Khách vãng lai04:58:30 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
187Khách vãng lai04:58:27 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
188Khách vãng lai04:58:24 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
189Khách vãng lai04:58:19 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
190Khách vãng lai04:58:11 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
191Khách vãng lai04:58:03 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
192Khách vãng lai04:58:00 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
193Khách vãng lai04:57:55 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
194Khách vãng lai04:57:52 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
195Khách vãng lai04:57:45 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
196Khách vãng lai04:57:39 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
197Khách vãng lai04:57:34 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
198Khách vãng lai04:57:24 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
199Khách vãng lai04:57:20 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
200Khách vãng lai04:56:31 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
201Khách vãng lai04:56:22 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
202Khách vãng lai04:56:00 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
203Khách vãng lai04:55:52 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
204Khách vãng lai04:55:44 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
205Khách vãng lai04:55:30 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
206Khách vãng lai04:55:01 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
207Khách vãng lai04:54:52 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
208Khách vãng lai04:54:41 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
209Khách vãng lai04:54:28 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
210Khách vãng lai04:54:19 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
211Khách vãng lai04:54:09 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
212Khách vãng lai04:54:01 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
213Khách vãng lai04:53:52 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
214Khách vãng lai04:53:46 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
215Khách vãng lai04:53:39 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
216Khách vãng lai04:53:33 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
217Khách vãng lai04:53:27 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
218Khách vãng lai04:51:43 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
219Khách vãng lai04:51:34 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
220Khách vãng lai04:51:26 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
221Khách vãng lai04:51:17 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
222Khách vãng lai04:50:14 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
223Khách vãng lai04:43:15 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=513
224Khách vãng lai04:41:09 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=37
225Khách vãng lai04:36:34 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
226Khách vãng lai04:33:26 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
227Khách vãng lai04:33:20 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
228Khách vãng lai04:29:40 http://vuhuu.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
229Khách vãng lai04:26:24 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
230Khách vãng lai04:24:04 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=4289
231Khách vãng lai04:13:03 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
232Khách vãng lai04:12:59 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
233Khách vãng lai04:11:09 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
234Khách vãng lai04:08:24 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
235Khách vãng lai04:08:08 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
236Khách vãng lai04:04:52 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=665
237Khách vãng lai04:02:40 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=644
238Khách vãng lai03:56:48 http://vuhuu.edu.vn/Xem_truy_cap_hien_tai.aspx
239Khách vãng lai03:56:13 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
240Khách vãng lai03:51:59 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=418
241Khách vãng lai03:49:03 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=154
242Khách vãng lai03:47:59 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?q=%E6%88%AA%E5%A4%B4%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%9C%A8%E8%BF%99%E9%87%8C%E5%8E%BB%E5%B0%BE
243Khách vãng lai03:46:10 http://vuhuu.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
244Khách vãng lai03:43:59 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=301
245Khách vãng lai03:21:09 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=304
246Khách vãng lai03:16:29 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
247Khách vãng lai03:14:59 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
248Khách vãng lai03:09:15 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
249Khách vãng lai03:08:50 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=195
250Khách vãng lai03:08:45 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
251Khách vãng lai03:08:30 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
252Khách vãng lai03:08:01 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
253Khách vãng lai03:07:25 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
254Khách vãng lai03:07:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
255Khách vãng lai03:05:45 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
256Khách vãng lai03:05:40 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
257Khách vãng lai03:04:57 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
258Khách vãng lai03:04:05 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
259Khách vãng lai03:00:30 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
260Khách vãng lai02:58:15 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
261Khách vãng lai02:51:49 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
262Khách vãng lai02:51:44 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=657
263Khách vãng lai02:51:41 http://vuhuu.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
264Khách vãng lai02:51:38 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
265Khách vãng lai02:51:33 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
266Khách vãng lai02:51:26 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
267Khách vãng lai02:51:04 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
268Khách vãng lai02:51:01 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=660
269Khách vãng lai02:50:55 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
270Khách vãng lai02:50:53 http://vuhuu.edu.vn/login.aspx
271Khách vãng lai02:50:48 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
272Khách vãng lai02:50:41 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
273Khách vãng lai02:45:37 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
274Khách vãng lai02:42:29 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=428
275Khách vãng lai02:42:19 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
276Khách vãng lai02:39:06 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9368
277Khách vãng lai02:31:53 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5409
278Khách vãng lai02:22:31 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
279Khách vãng lai02:17:25 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
280Khách vãng lai02:12:25 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=169
281Khách vãng lai02:09:06 http://vuhuu.edu.vn/Form/Gop_y/xem_y_kien.aspx
282Khách vãng lai02:08:52 http://vuhuu.edu.vn/Form/Gop_y/xem_y_kien.aspx
283Khách vãng lai02:03:25 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=666
284Khách vãng lai01:59:53 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
285Khách vãng lai01:54:27 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
286Khách vãng lai01:53:25 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
287Khách vãng lai01:49:04 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
288Khách vãng lai01:46:08 http://vuhuu.edu.vn/default.aspx
289Khách vãng lai01:43:58 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
290Khách vãng lai01:40:41 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
291Khách vãng lai01:36:27 http://vuhuu.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
292Khách vãng lai01:35:03 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=632
293Khách vãng lai01:22:11 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=299
294Khách vãng lai01:19:00 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8248
295Khách vãng lai01:14:17 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=664
296Khách vãng lai01:10:04 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
297Khách vãng lai01:09:54 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
298Khách vãng lai01:06:42 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=444
299Khách vãng lai01:05:59 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
300Khách vãng lai01:04:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
301Khách vãng lai00:59:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=130
302Khách vãng lai00:59:17 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
303Khách vãng lai00:56:03 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
304Khách vãng lai00:52:41 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=73
305Khách vãng lai00:51:40 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx?fbclid=IwAR3zUM3ITaGtlnOgvgkYnA23QQ5vkoXyeB_nzBGr4iHiUcdpqwU8Tnk_o28
306Khách vãng lai00:50:42 http://vuhuu.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41
307Khách vãng lai00:46:41 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
308Khách vãng lai00:41:55 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
309Khách vãng lai00:41:24 http://vuhuu.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
310Khách vãng lai00:39:07 http://vuhuu.edu.vn/slide_images.aspx
311Khách vãng lai00:38:41 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=303
312Khách vãng lai00:36:35 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
313Khách vãng lai00:35:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00135
314Khách vãng lai00:32:30 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
315Khách vãng lai00:32:30 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
316Khách vãng lai00:31:36 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
317Khách vãng lai00:12:16 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15 12 2018