PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:18:07
2Khách vãng lai15:17:34
3Khách vãng lai15:16:32
4Khách vãng lai15:02:07
5Khách vãng lai15:01:57
6Khách vãng lai15:01:53
7Khách vãng lai15:01:51
8Khách vãng lai15:01:46
9Khách vãng lai14:59:26
10Khách vãng lai14:57:54
11Khách vãng lai14:57:18
12Khách vãng lai14:56:57
13Khách vãng lai14:56:50
14Khách vãng lai14:51:44
15Khách vãng lai14:49:56
16Khách vãng lai14:47:50
17Khách vãng lai14:45:59
18Khách vãng lai14:45:23
19Khách vãng lai14:44:23
20Khách vãng lai14:44:19
21Khách vãng lai14:41:01
22Khách vãng lai14:40:57
23Khách vãng lai14:37:40
24Khách vãng lai14:37:24
25Khách vãng lai14:36:07
26Khách vãng lai14:36:05
27Khách vãng lai14:36:00
28Khách vãng lai14:35:56
29Khách vãng lai14:35:37
30Khách vãng lai14:33:21
31Khách vãng lai14:32:51
32Khách vãng lai14:31:26
33Khách vãng lai14:30:00
34Khách vãng lai14:28:36
35Khách vãng lai14:28:20
36Khách vãng lai14:25:56
37Khách vãng lai14:25:54
38Khách vãng lai14:22:06
39Khách vãng lai14:22:02
40Khách vãng lai14:21:51
41Khách vãng lai14:20:44
42Khách vãng lai14:19:41
43Khách vãng lai14:18:17
44Khách vãng lai14:12:43
45Khách vãng lai14:09:31
46Khách vãng lai14:09:21
47Khách vãng lai14:06:21
48Khách vãng lai14:05:43
49Khách vãng lai14:05:37
50Khách vãng lai14:05:17
51Khách vãng lai14:05:03
52Khách vãng lai14:04:38
53Khách vãng lai14:04:07
54Khách vãng lai14:03:51
55Khách vãng lai14:03:34
56Khách vãng lai14:03:22
57Khách vãng lai14:02:24
58Khách vãng lai13:57:40
59Khách vãng lai13:57:35
60Khách vãng lai13:57:10
61Khách vãng lai13:56:20
62Khách vãng lai13:55:33
63Khách vãng lai13:55:32
64Khách vãng lai13:55:32
65Khách vãng lai13:55:31
66Khách vãng lai13:55:30
67Khách vãng lai13:55:30
68Khách vãng lai13:55:29
69Khách vãng lai13:55:28
70Khách vãng lai13:55:25
71Khách vãng lai13:54:29
72Khách vãng lai13:53:54
73Khách vãng lai13:51:43
74Khách vãng lai13:50:02
75Khách vãng lai13:48:47
76Khách vãng lai13:46:20
77Khách vãng lai13:46:20
78Khách vãng lai13:46:20
79Khách vãng lai13:46:20
80Khách vãng lai13:46:18
81Khách vãng lai13:43:18
82Khách vãng lai13:41:39
83Khách vãng lai13:40:36
84Khách vãng lai13:40:00
85Khách vãng lai13:37:45
86Khách vãng lai13:35:49
87Khách vãng lai13:35:14
88Khách vãng lai13:33:34
89Khách vãng lai13:31:38
90Khách vãng lai13:31:29
91Khách vãng lai13:30:51
92Khách vãng lai13:30:50
93Khách vãng lai13:30:45
94Khách vãng lai13:26:18
95Khách vãng lai13:26:18
96Khách vãng lai13:22:17
97Khách vãng lai13:21:50
98Khách vãng lai13:21:50
99Khách vãng lai13:21:50
100Khách vãng lai13:21:48
101Khách vãng lai13:21:48
102Khách vãng lai13:18:16
103Khách vãng lai13:18:09
104Khách vãng lai13:18:07
105Khách vãng lai13:15:00
106Khách vãng lai13:10:23
107Khách vãng lai13:05:26
108Khách vãng lai13:05:23
109Khách vãng lai13:03:01
110Khách vãng lai13:02:37
111Khách vãng lai13:01:27
112Khách vãng lai12:57:42
113Khách vãng lai12:49:22
114Khách vãng lai12:49:04
115Khách vãng lai12:48:38
116Khách vãng lai12:47:53
117Khách vãng lai12:44:43
118Khách vãng lai12:44:40
119Khách vãng lai12:43:38
120Khách vãng lai12:43:16
121Khách vãng lai12:37:50
122Khách vãng lai12:36:50
123Khách vãng lai12:36:10
124Khách vãng lai12:36:06
125Khách vãng lai12:26:32
126Khách vãng lai12:18:12
127Khách vãng lai12:16:21
128Khách vãng lai12:15:52
129Khách vãng lai12:06:09
130Khách vãng lai12:05:00
131Khách vãng lai11:59:16
132Khách vãng lai11:59:14
133Khách vãng lai11:59:14
134Khách vãng lai11:59:14
135Khách vãng lai11:59:13
136Khách vãng lai11:59:13
137Khách vãng lai11:59:13
138Khách vãng lai11:59:13
139Khách vãng lai11:59:13
140Khách vãng lai11:59:13
141Khách vãng lai11:59:13
142Khách vãng lai11:59:13
143Khách vãng lai11:59:13
144Khách vãng lai11:59:13
145Khách vãng lai11:59:13
146Khách vãng lai11:56:36
147Khách vãng lai11:54:47
148Khách vãng lai11:54:44
149Khách vãng lai11:54:19
150Khách vãng lai11:53:22
151Khách vãng lai11:51:50
152Khách vãng lai11:49:30
153Khách vãng lai11:44:47
154Khách vãng lai11:39:53
155Khách vãng lai11:33:13
156Khách vãng lai11:30:47
157Khách vãng lai11:30:46
158Khách vãng lai11:23:56
159Khách vãng lai11:23:39
160Khách vãng lai11:23:25
161Khách vãng lai11:22:32
162Khách vãng lai11:16:22
163Khách vãng lai11:13:56
164Khách vãng lai11:09:38
165Khách vãng lai11:09:11
166Khách vãng lai11:04:21
167Khách vãng lai11:02:47
168Khách vãng lai11:01:35
169Khách vãng lai11:01:01
170Khách vãng lai11:00:43
171Khách vãng lai10:59:06
172Khách vãng lai10:57:36
173Khách vãng lai10:57:14
174Khách vãng lai10:54:53
175Khách vãng lai10:54:13
176Khách vãng lai10:53:45
177Khách vãng lai10:53:38
178Khách vãng lai10:44:00
179Khách vãng lai10:43:02
180Khách vãng lai10:42:50
181Khách vãng lai10:42:48
182Khách vãng lai10:42:26
183Khách vãng lai10:39:04
184Khách vãng lai10:38:19
185Khách vãng lai10:35:53
186Khách vãng lai10:32:09
187Khách vãng lai10:28:47
188Khách vãng lai10:26:06
189Khách vãng lai10:24:43
190Khách vãng lai10:24:43
191Khách vãng lai10:23:54
192Khách vãng lai10:22:05
193Khách vãng lai10:21:42
194Khách vãng lai10:18:12
195Khách vãng lai10:17:04
196Khách vãng lai10:10:16
197Khách vãng lai10:10:15
198Khách vãng lai10:04:38
199Khách vãng lai10:02:43
200Khách vãng lai09:56:08
201Khách vãng lai09:53:27
202Khách vãng lai09:39:44
203Khách vãng lai09:39:22
204Khách vãng lai09:27:57
205Khách vãng lai09:27:01
206Khách vãng lai09:23:25
207Khách vãng lai09:19:27
208Khách vãng lai09:12:54
209Khách vãng lai09:07:57
210Khách vãng lai09:05:54
211Khách vãng lai09:03:41
212Khách vãng lai08:58:51
213Khách vãng lai08:58:12
214Khách vãng lai08:56:17
215Khách vãng lai08:56:01
216Khách vãng lai08:48:14
217Khách vãng lai08:46:12
218Khách vãng lai08:42:11
219Khách vãng lai08:39:59
220Khách vãng lai08:32:40
221Khách vãng lai08:30:56
222Khách vãng lai08:29:14
223Khách vãng lai08:28:04
224Khách vãng lai08:24:50
225Khách vãng lai08:23:43
226Khách vãng lai08:23:36
227Khách vãng lai08:23:36
228Khách vãng lai08:23:33
229Khách vãng lai08:23:31
230Khách vãng lai08:23:00
231Khách vãng lai08:20:53
232Khách vãng lai08:17:59
233Khách vãng lai08:16:24
234Khách vãng lai08:15:24
235Khách vãng lai08:11:47
236Khách vãng lai08:09:32
237Khách vãng lai08:08:56
238Khách vãng lai08:03:12
239Khách vãng lai07:58:55
240Khách vãng lai07:56:47
241Khách vãng lai07:53:19
242Khách vãng lai07:53:04
243Khách vãng lai07:48:11
244Khách vãng lai07:45:59
245Khách vãng lai07:43:35
246Khách vãng lai07:30:38
247Khách vãng lai07:27:01
248Khách vãng lai07:26:17
249Khách vãng lai07:23:35
250Khách vãng lai07:21:32
251Khách vãng lai07:20:12
252Khách vãng lai07:12:22
253Khách vãng lai07:03:59
254Khách vãng lai06:56:25
255Khách vãng lai06:42:19
256Khách vãng lai06:33:08
257Khách vãng lai06:25:58
258Khách vãng lai06:10:09
259Khách vãng lai05:53:14
260Khách vãng lai04:51:13
261Khách vãng lai04:49:38
262Khách vãng lai04:33:50
263Khách vãng lai04:04:45
264Khách vãng lai03:59:23
265Khách vãng lai02:40:46
266Khách vãng lai02:37:39
267Khách vãng lai01:59:25
268Khách vãng lai00:58:23
269Khách vãng lai00:47:11
19 6 2024