PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TOP ẤN PHẨM ĐƯỢC MƯỢN NHIỀU NHẤT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTTên ấn phẩmTên tác giảSố lần mượn
1Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 32 tháng 10 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo315
2Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 17 tháng 7 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo239
3Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 31 tháng 9 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo235
4Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 63 tháng 5 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo227
5Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 64 tháng 6 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo213
6Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 29 tháng 7 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo211
7Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 42 tháng 8 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo209
8Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 44 tháng 10 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo207
9Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 45 tháng 11 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo206
10Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 41 tháng 7 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo204
11Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 28 tháng 6 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo204
12Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 46 tháng 12 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo195
13Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 33 tháng 11 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo194
14Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 30 tháng 8 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo194
15Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 23 tháng 1 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo193
16Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 74 tháng 4 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo192
17Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 34 tháng 12 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo192
18Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo187
19Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo184
20Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 65 tháng 7 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo180
21Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 26 tháng 4 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo174
22Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 71 tháng 1 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo173
23Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 66 tháng 8 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo168
24Văn học và tuổi trẻ số tháng 5+6 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo168
25Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 20 tháng 10 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo166
26Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo165
27Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 72 tháng 2 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo164
28Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo161
29Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 48 tháng 2 năm 2007Bộ Giáo Dục và Đào Tạo157
30Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 27 tháng 5 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo156
31Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 69 tháng 11 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo155
32Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 73 tháng 3 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo153
33Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 70 tháng 12 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo151
34Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 16 năm 2004Bộ giáo dục và đào tạo149
35Dế mèn phiêu lưu kíTô Hoài147
36Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 49 tháng 3 năm 2007Bộ Giáo Dục và Đào Tạo146
37Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 75 + 76 tháng 5 + 6 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo129
38Văn học và tuổi trẻ số tháng 4 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo129
39Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 68 tháng 10 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo128
40Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 21 tháng 11 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo128
41Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 54 tháng 8 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo127
42Văn học và tuổi trẻ số tháng 6 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo125
43Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 25 tháng 3 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo124
44Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 57 tháng 11 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo123
45Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 53 tháng 7 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo120
46Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 18 tháng 8 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo120
47Văn học và tuổi trẻ số tháng 1 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo117
48Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 58 tháng 12 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo117
49Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 61 tháng 3 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo116
50Văn học và tuổi trẻ số tháng 2 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo116