PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TOP ẤN PHẨM ĐƯỢC MƯỢN NHIỀU NHẤT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTTên ấn phẩmTên tác giảSố lần mượn
1Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 32 tháng 10 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo300
2Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 31 tháng 9 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo223
3Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 63 tháng 5 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo221
4Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 17 tháng 7 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo218
5Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 64 tháng 6 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo207
6Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 45 tháng 11 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo203
7Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 42 tháng 8 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo203
8Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 44 tháng 10 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo201
9Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 41 tháng 7 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo198
10Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 28 tháng 6 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo195
11Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 29 tháng 7 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo193
12Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 46 tháng 12 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo192
13Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 74 tháng 4 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo188
14Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 23 tháng 1 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo184
15Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 30 tháng 8 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo183
16Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo182
17Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 33 tháng 11 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo181
18Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo178
19Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 34 tháng 12 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo177
20Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 65 tháng 7 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo176
21Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 26 tháng 4 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo169
22Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 71 tháng 1 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo168
23Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 66 tháng 8 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo166
24Văn học và tuổi trẻ số tháng 5+6 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo166
25Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo159
26Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 72 tháng 2 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo158
27Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 20 tháng 10 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo157
28Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo156
29Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 48 tháng 2 năm 2007Bộ Giáo Dục và Đào Tạo153
30Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 70 tháng 12 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo149
31Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 73 tháng 3 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo149
32Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 69 tháng 11 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo148
33Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 16 năm 2004Bộ giáo dục và đào tạo148
34Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 27 tháng 5 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo147
35Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 49 tháng 3 năm 2007Bộ Giáo Dục và Đào Tạo143
36Văn học và tuổi trẻ số tháng 4 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo129
37Dế mèn phiêu lưu kíTô Hoài129
38Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 21 tháng 11 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo126
39Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 68 tháng 10 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo123
40Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 54 tháng 8 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo121
41Văn học và tuổi trẻ số tháng 6 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo120
42Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 53 tháng 7 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo120
43Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 75 + 76 tháng 5 + 6 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo120
44Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 25 tháng 3 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo118
45Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 57 tháng 11 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo118
46Văn học và tuổi trẻ số tháng 2 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo115
47Văn học và tuổi trẻ số 4 tháng 4 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo113
48Văn học và tuổi trẻ số tháng 1 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo111
49Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 58 tháng 12 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo111
50Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 61 tháng 3 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo110