PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019

 Điểm xét tuyển = (ĐTB lớp 3,4,5 + Điểm kiểm tra x 2) : 3
 
TT Họ và tên Ngày
sinh
Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 ĐTB lớp
3,4,5
(T+TV) 
Điểm
kiểm
tra
Điểm
xét
tuyển
Ghi chú
T TV T TV T TV Trường
1 Nguyễn Trường An 3/5/2007 8 9 9 9 10 9 Vĩnh Tuy 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
2 Vũ Công An 3/5/2007 10 9 9 10 9 9 Tráng Liệt 9.33 5.80 6.98 Trúng tuyển
3 Bùi Hải Anh 12/9/2007 8 8 10 10 10 10 Thái Dương 9.33 6.10 7.18 Trúng tuyển
4 Bùi Hồng Anh 3/11/2007 9 9 9 10 10 10 Hà Nội 9.50 4.50 6.17  
5 Dương Việt Anh 1/1/2007 10 10 9 10 10 9 Bình Minh 9.67 6.75 7.72 Trúng tuyển
6 Đặng Thị Ngọc Anh 12/2/2007 10 10 10 9 9 10 Tân Việt 9.67 7.30 8.09 Trúng tuyển
7 Lê Hồng Anh 22/10/2007 10 9 9 9 10 9 Hùng Thắng 9.33 6.75 7.61 Trúng tuyển
8 Nguyễn Phạm Thế Anh 21/3/2007 9 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.17 6.75 7.56 Trúng tuyển
9 Nguyễn Phương Anh  14/8/2007 10 9 10 10 10 10 Vĩnh Tuy 9.83 4.75 6.44 Trúng tuyển
10 Nguyễn Thị Mai Anh 7/1/2007 10 9 9 10 10 9 Tráng Liệt 9.50 6.55 7.53 Trúng tuyển
11 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/6/2007 8 8 10 10 10 10 Thái Dương 9.33 4.25 5.94  
12 Nguyễn Thị Phương Anh 25/10/2007 9 9 10 9 10 9 Hồng Khê 9.33 7.75 8.28 Trúng tuyển
13 Nguyễn Thị Phương Anh 8/1/2007 9 10 9 9 9 9 Cổ Bì 9.17 4.80 6.26  
14 Nguyễn Tuấn Anh 9/11/2007 9 9 9 9 9 9 Cổ Bì 9.00 5.60 6.73 Trúng tuyển
15 Nhữ Nhật Anh 1/12/2007 10 10 10 9 10 9 Thái Học 9.67 4.15 5.99  
16 Phạm Đức Anh 20/1/2007 9 9 9 9 10 9 Thái Học 9.17 5.45 6.69 Trúng tuyển
17 Phạm Quỳnh Anh 16/10/2007 9 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.33 5.40 6.71 Trúng tuyển
18 Phạm Quỳnh Anh 8/10/2007 9 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.00 3.50 5.33  
19 Phạm Thị Lan Anh 14/1/2007 9 10 9 9 10 10 Hùng Thắng 9.50 6.05 7.20 Trúng tuyển
20 Phạm Thị Quỳnh Anh 12/10/2007 5 8 7 7 9 9 Long Xuyên 7.50 5.85 6.40 Trúng tuyển
21 Phạm Việt Anh 21/6/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 4.55 6.03  
22 Phùng Gia Anh 2/1/2007 10 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.17 5.80 6.92 Trúng tuyển
23 Trịnh Quỳnh Anh 28/1/2007 9 10 10 10 10 10 Thái Dương 9.83 5.05 6.64 Trúng tuyển
24 Trương Thị Mai Anh 10/1/2007 10 10 10 9 10 10 Kẻ Sặt 9.83 6.55 7.64 Trúng tuyển
25 Vũ Đức Anh 7/2/2007 10 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.50 6.00 7.17 Trúng tuyển
26 Vũ Quỳnh Anh 18/10/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Minh 9.17 2.85 4.96  
27 Vũ Thị Minh Anh 20/1/2007 9 10 9 9 9 9 Thái Học 9.17 2.35 4.62  
28 Vũ Thị Quỳnh Anh 1/7/2007 10 9 10 9 10 9 Nhân Quyền 9.50 7.60 8.23 Trúng tuyển
29 Vũ Thị Vân Anh 27/4/2007 9 10 9 9 10 9 Thái Học 9.33 6.30 7.31 Trúng tuyển
30 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2/1/2007 10 10 9 9 10 9 Hồng Khê 9.50 7.25 8.00 Trúng tuyển
31 Phạm Xuân Bách 23/4/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Học 9.83 6.85 7.84 Trúng tuyển
32 Đào Đình Bình 18/10/2007 9 9 9 9 10 10 Tráng Liệt 9.33 5.20 6.58 Trúng tuyển
33 Vũ Khánh Bình 5/5/2007 10 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.33 4.30 5.98  
34 Đoàn Thị Quỳnh Chi 20/11/2007 10 9 10 10 10 10 Bình Xuyên 9.83 6.60 7.68 Trúng tuyển
35 Nhữ Quỳnh Chi 24/12/2007 10 10 9 10 10 10 Tân Việt 9.83 7.00 7.94 Trúng tuyển
36 Nhữ Thị Quỳnh Chi 20/11/2007 10 9 10 10 10 10 Thái Hòa 9.83 6.05 7.31 Trúng tuyển
37 Phạm Diệp Chi 3/2/2007 10 10 9 10 10 10 Tráng Liệt 9.83 5.50 6.94 Trúng tuyển
38 Phạm Quỳnh Chi 17/2/2007 10 10 10 10 10 10 Tân Việt 10.00 7.30 8.20 Trúng tuyển
39 Vũ Nguyễn Hiền Chi 8/4/2007 10 9 9 10 10 10 Tráng Liệt 9.67 5.25 6.72 Trúng tuyển
40 Vũ Quỳnh Chi 31/10/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 4.70 6.19  
41 Phạm Khắc Chính 21/5/2007 9 9 9 8 9 9 Hưng Thịnh 8.83 5.30 6.48 Trúng tuyển
42 Trần Hoàng Cường 15/6/2007 9 10 9 9 10 9 Thái Học 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
43 Vũ Đức Cường 8/2/2007 7 9 9 9 9 9 Thái Học 8.67 5.50 6.56 Trúng tuyển
44 Phạm Hồng Dịu 10/6/2007 9 10 10 9 10 10 Tráng Liệt 9.67 8.00 8.56 Trúng tuyển
45 Vũ Thị Ánh Dịu 18/1/2007 10 10 9 9 9 9 Tân Hồng 9.33 7.05 7.81 Trúng tuyển
46 Đặng Thị Thùy Dung 29/3/2007 10 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.50 5.55 6.87 Trúng tuyển
47 Đào Nguyễn Tiến Dũng 26/11/2007 10 10 10 9 10 9 Kẻ Sặt 9.67 5.55 6.92 Trúng tuyển
48 Đặng Ngọc Dũng 20/2/2007 10 9 9 9 10 10 Tân Việt 9.50 5.80 7.03 Trúng tuyển
49 Nguyễn Quốc Dũng 27/1/2007 10 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.17 7.30 7.92 Trúng tuyển
50 Vũ Việt Dũng 13/10/2007 9 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
51 Vũ Việt Dũng 27/5/2007 9 9 9 9 9 9 Tân Hồng 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
52 Phạm Đức Duy 20/3/2007 9 10 9 9 10 9 Thúc Kháng 9.33 5.00 6.44 Trúng tuyển
53 Đào Hoàng Dương 28/6/2007 9 9 9 9 10 9 Kẻ Sặt 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
54 Nguyễn Phạm Ánh Dương 3/11/2007 9 10 9 9 10 10 Thái Học 9.50 5.90 7.10 Trúng tuyển
55 Nguyễn Triệu Thủy Dương 9/8/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 6.85 7.57 Trúng tuyển
56 Phạm Nam Dương 1/8/2007 9 9 9 9 9 9 Hùng Thắng 9.00 2.65 4.77  
57 Vũ Đức Dương 21/12/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 4.55 6.09  
58 Vũ Thùy Dương 2/1/2007 10 9 10 10 10 9 Bình Minh 9.67 5.50 6.89 Trúng tuyển
59 Bùi Huy Đạt 18/11/2007 9 9 10 9 10 9 Thúc Kháng 9.33 6.75 7.61 Trúng tuyển
60 Lê Thành Đạt 7/7/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 5.75 7.17 Trúng tuyển
61 Nguyễn Thành Đạt 27/2/2007 9 10 9 9 10 10 Thúc Kháng 9.50 6.50 7.50 Trúng tuyển
62 Nguyễn Tiến Đạt 28/7/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Dương 9.33 4.10 5.84  
63 Nguyễn Tiến Đạt 19/9/2007 10 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.17 4.70 6.19  
64 Trần Đức Đạt 22/10/2007 10 10 9 9 9 9 Thái Học 9.33 6.05 7.14 Trúng tuyển
65 Trần Đức Đạt 3/9/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Minh 9.17 4.35 5.96  
66 Trần Văn Đạt 20/5/2007 9 9 9 9 10 9 Hùng Thắng 9.17 6.00 7.06 Trúng tuyển
67 Vũ Tiến Đạt 1/3/2007 10 9 10 9 10 9 Tân Hồng 9.50 7.05 7.87 Trúng tuyển
68 Nguyễn Hải Đăng 18/6/2007 9 8 10 9 10 10 Tráng Liệt 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
69 Phạm Đình Khánh Đoan 4/4/2007 10 10 10 10 10 10 Tráng Liệt 10.00 8.25 8.83 Trúng tuyển
70 Đặng Văn Đức 14/9/2007 9 9 10 9 10 10 Thái Dương 9.50 5.60 6.90 Trúng tuyển
71 Nguyễn Duy Minh Đức 15/3/2007 9 9 10 9 9 9 Hùng Thắng 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
72 Nguyễn Minh Đức 16/8/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 5.10 6.40 Trúng tuyển
73 Vũ Minh Đức 15/5/2007 10 9 10 9 10 10 Hồng Khê 9.67 7.80 8.42 Trúng tuyển
74 Vũ Minh Đức 8/10/2007 9 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.33 4.95 6.41 Trúng tuyển
75 Đỗ Ngân Giang 20/7/2007 9 10 9 9 9 9 Long Xuyên 9.17 7.10 7.79 Trúng tuyển
76 Nguyễn Hương Giang 15/1/2007 9 9 9 10 10 9 Tráng Liệt 9.33 6.55 7.48 Trúng tuyển
77 Phạm Thu Giang 2/2/2007 9 10 10 9 9 9 Thái Học 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
78 Trịnh Thu Hà 16/12/2007 9 9 9 9 9 9 Nhân Quyền 9.00 5.30 6.53 Trúng tuyển
79 Vũ Dương Hà 7/3/2007 10 10 9 9 10 9 Kẻ Sặt 9.50 5.60 6.90 Trúng tuyển
80 Nguyễn Nhật Hạ 10/4/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 7.55 8.09 Trúng tuyển
81 Dương Hoàng Hải 30/9/2007 9 9 9 9 10 9 Cổ Bì 9.17 3.90 5.66  
82 Hà Hoàng Hải 5/7/2007 9 9 9 9 10 9 Cổ Bì 9.17 5.00 6.39 Trúng tuyển
83 Lê Vũ Hải 20/12/2007 9 9 10 9 10 9 Thái Học 9.33 5.10 6.51 Trúng tuyển
84 Vũ Đức Hải 12/10/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Hòa 9.33 3.55 5.48  
85 Vũ Minh Hải 14/7/2007 9 9 9 10 10 9 Tân Hồng 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
86 Vũ Phương Hải 24/8/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 6.40 7.32 Trúng tuyển
87 Nhữ Thị Thu Hạnh 13/10/2007 9 9 10 9 10 9 Thái Hòa 9.33 5.70 6.91 Trúng tuyển
88 Nhữ Thị Hảo 2/1/2007 9 9 9 8 10 9 Thái Hòa 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
89 Hoàng Thị Hằng 1/10/2007 9 10 10 9 10 9 Bình Xuyên 9.50 7.60 8.23 Trúng tuyển
90 Nhữ Thị Hà Hậu 14/9/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Hòa 9.83 5.55 6.98 Trúng tuyển
91 Nguyễn Thu Hiền 30/9/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 4.75 6.39 Trúng tuyển
92 Hoàng Quang Hiểu 24/1/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 4.90 6.49 Trúng tuyển
93 Vũ Mạnh Hiếu 13/11/2007 9 9 9 10 9 9 Tân Việt 9.17 5.40 6.66 Trúng tuyển
94 Vũ Ngọc Hiếu 29/8/2007 9 9 10 10 9 10 Tráng Liệt 9.50 5.80 7.03 Trúng tuyển
95 Vương Hoàng Đức Hiếu 6/10/2007 10 9 10 10 10 10 Tráng Liệt 9.83 6.05 7.31 Trúng tuyển
96 Đỗ Minh Hoàng 10/7/2007 9 9 10 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 6.05 7.14 Trúng tuyển
97 Bùi Xuân Hội 14/8/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Dương 9.33 4.50 6.11  
98 Nhữ Thị Hường Hồng 9/9/2007 10 9 10 9 10 10 Thái Hòa 9.67 6.50 7.56 Trúng tuyển
99 Hoàng Phi Hùng 4/10/2007 9 9 9 8 9 9 Hưng Thịnh 8.83 3.10 5.01  
100 Nguyễn Mạnh Hùng 20/9/2007 9 9 9 9 10 10 Hồng Khê 9.33 4.85 6.34  
101 Nguyễn Quang Huy 6/12/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 5.10 6.46 Trúng tuyển
102 Trịnh Bá Gia Huy 25/10/2007 10 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.50 4.85 6.40 Trúng tuyển
103 Vũ Đăng Huy 11/8/2007 9 10 9 9 9 9 Tân Hồng 9.17 5.80 6.92 Trúng tuyển
104 Vũ Thế Huy 31/7/2007 10 10 10 10 10 9 Bình Minh 9.83 6.35 7.51 Trúng tuyển
105 Nguyễn Minh Huyền 3/4/2007 9 10 9 9 10 10 Nhân Quyền 9.50 6.30 7.37 Trúng tuyển
106 Trần Thị Huyền 26/1/2007 9 9 10 9 9 9 Tân Việt 9.17 3.80 5.59  
107 Vũ Thị Thanh Huyền 23/4/2007 9 9 10 9 9 9 Vĩnh Hồng 9.17 3.90 5.66  
108 Trần Duy Hưng 6/2/2007 9 10 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
109 Vũ Mai Hương 7/4/2007 9 9 9 9 10 9 Hùng Thắng 9.17 5.95 7.02 Trúng tuyển
110 Vũ Thị Hương 8/1/2007 9 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.33 4.90 6.38  
111 Lê Quang Khải 5/11/2007 9 9 9 9 10 10 Hồng Khê 9.33 5.40 6.71 Trúng tuyển
112 Vũ Hồng Khang 18/6/2007 9 9 9 10 10 10 Nhân Quyền 9.50 6.30 7.37 Trúng tuyển
113 Bùi An Khánh 27/4/2007 10 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.25 6.61 Trúng tuyển
114 Lê Nam Khánh 18/5/2007 9 9 9 9 10 10 Tráng Liệt 9.33 6.65 7.54 Trúng tuyển
115 Vũ Đan Khánh  1/2/2007 9 9 10 10 10 10 Bình Minh 9.67 6.50 7.56 Trúng tuyển
116 Vũ Thị Ngọc Khánh 12/2/2007 9 9 10 10 10 10 Bình Minh 9.67 6.80 7.76 Trúng tuyển
117 Phạm Đăng Khôi 13/2/2007 9 9 9 9 10 9 Long Xuyên 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
118 Phạm Minh Khôi 2/10/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 5.65 6.77 Trúng tuyển
119 Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 31/3/2007 9 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.33 3.05 5.14  
120 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/1/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 4.70 6.13  
121 Vũ Thị Thảo Lam 3/3/2007 9 9 10 9 10 9 Nhân Quyền 9.33 7.60 8.18 Trúng tuyển
122 Hoàng Phúc Lâm 11/2/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 5.40 6.60 Trúng tuyển
123 Lê Công Tùng Lâm 30/10/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 7.70 8.13 Trúng tuyển
124 Vũ Hoàng Lâm 2/1/2007 9 10 9 9 10 10 Hồng Khê 9.50 8.25 8.67 Trúng tuyển
125 Hoàng Khánh Linh 13/11/2007 7 9 9 8 9 9 Long Xuyên 8.50 2.40 4.43  
126 Nguyễn Thùy Linh 7/8/2007 9 9 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.50 8.00 8.50 Trúng tuyển
127 Nguyễn Thùy Linh 18/8/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 4.80 6.20  
128 Nguyễn Vũ Phương Linh 15/2/2007 9 10 9 9 9 9 Thái Học 9.17 2.55 4.76  
129 Nhữ Vũ Khánh Linh 13/3/2007 8 9 10 9 10 10 Thái Hòa 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
130 Phạm Khánh Linh 3/1/2007 9 9 10 10 10 10 Vĩnh Tuy 9.67 6.05 7.26 Trúng tuyển
131 Phạm Thị Khánh Linh 4/7/2007 9 9 9 9 10 9 Thái Học 9.17 5.05 6.42 Trúng tuyển
132 Phạm Thị Phương Linh 15/7/2007 9 10 9 9 10 9 Tân Việt 9.33 6.15 7.21 Trúng tuyển
133 Phạm Tú Linh 21/1/2007 9 10 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.17 6.80 7.59 Trúng tuyển
134 Trần Khánh Linh 10/7/2007 10 9 8 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 5.25 6.50 Trúng tuyển
135 Vũ Diệu Linh 27/9/2007 7 8 9 9 9 9 Bình Minh 8.50 5.45 6.47 Trúng tuyển
136 Vũ Khánh Linh 21/6/2007 9 9 10 10 10 9 Bình Minh 9.50 7.40 8.10 Trúng tuyển
137 Vũ Thị Diệu Linh 30/4/2007 9 9 9 9 9 9 Tân Hồng 9.00 6.15 7.10 Trúng tuyển
138 Vũ Thị Khánh Linh 12/6/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 7.55 8.09 Trúng tuyển
139 Đỗ Thúy Loan 31/5/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 7.60 8.40 Trúng tuyển
140 Hà Đức Luân 30/3/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Hòa 9.83 4.50 6.28  
141 Hoàng Thị Khánh Ly 19/9/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 4.05 5.76  
142 Phạm Khánh Ly 2/6/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 6.00 7.22 Trúng tuyển
143 Vũ Cẩm Ly 8/1/2007 9 10 9 10 9 10 Tân Hồng 9.50 5.15 6.60 Trúng tuyển
144 Vũ Khánh Ly 7/10/2007 9 9 9 8 10 9 Bình Xuyên 9.00 4.95 6.30  
145 Đỗ Đức Mạnh 21/8/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
146 Vũ Duy Mạnh 2/9/2007 9 9 9 10 10 9 Thái Dương 9.33 6.00 7.11 Trúng tuyển
147 Bùi Khải Minh 8/9/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 5.30 6.53 Trúng tuyển
148 Đỗ Quang Minh 16/10/2007 9 9 9 9 10 10 Hồng Khê 9.33 7.30 7.98 Trúng tuyển
149 Hà Nhật Minh 24/3/2007 9 9 9 10 10 9 Tráng Liệt 9.33 6.60 7.51 Trúng tuyển
150 Khổng Bình Minh 13/5/2007 9 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.33 4.10 5.84  
151 Nguyễn Bá Minh 12/8/2007 10 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
152 Nguyễn Hiếu Minh 17/1/2007 10 9 10 9 9 9 Tân Hồng 9.33 6.20 7.24 Trúng tuyển
153 Nguyễn Quang Minh 13/6/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 6.00 7.00 Trúng tuyển
154 Phạm Đức Minh 21/7/2007 9 9 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.50 6.40 7.43 Trúng tuyển
155 Vũ Đức Minh 17/4/2007 8 9 9 9 9 9 Thái Học 8.83 3.00 4.94  
156 Vũ Đức Minh 6/10/2007 10 9 10 9 9 9 Tân Hồng 9.33 4.10 5.84  
157 Vũ Thị Anh Minh 14/1/2007 7 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 8.67 4.23 5.71  
158 Lê Thị Diệu My 19/9/2007 9 10 9 9 10 10 Thái Hòa 9.50 3.70 5.63  
159 Phạm Hà My 27/3/2007 6 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 8.50 4.90 6.10  
160 Quách Thị Trà My 29/9/2007 9 9 10 9 10 10 Tráng Liệt 9.50 6.00 7.17 Trúng tuyển
161 Vũ Thị My 18/11/2007 9 10 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.05 6.48 Trúng tuyển
162 Vũ Thị Diễm My 5/7/2007 9 9 9 9 10 9 Cổ Bì 9.17 6.63 7.48 Trúng tuyển
163 Vũ Thị Trà My 13/7/2007 10 10 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.33 5.35 6.68 Trúng tuyển
164 Phạm Hoài Nam 30/12/2007 10 9 10 9 10 9 Bình Xuyên 9.50 7.30 8.03 Trúng tuyển
165 Trần Hải Nam 2/4/2007 9 9 9 9 9 9 Long Xuyên 9.00 5.30 6.53 Trúng tuyển
166 Đặng Thị Kim Ngân 16/7/2007 9 9 8 10 10 9 Thái Dương 9.17 3.15 5.16  
167 Trần Thị Kim Ngân 7/3/2007 10 9 9 8 9 9 Hưng Thịnh 9.00 4.45 5.97  
168 Bùi Thế Nghĩa 20/4/2007 7 8 8 8 10 9 Nhân Quyền 8.33 7.60 7.84 Trúng tuyển
169 Nguyễn Công Nghĩa 28/8/2007 8 9 10 10 10 10 TP HCM 9.50 5.15 6.60 Trúng tuyển
170 Vũ Trọng Nghĩa 3/8/2007 9 8 10 9 10 9 Thái Học 9.17 4.35 5.96  
171 Trần Ánh Ngọc 2/7/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 7.80 8.53 Trúng tuyển
172 Phạm Hữu Nguyên 18/11/2007 9 9 9 9 9 9 Cổ Bì 9.00 6.90 7.60 Trúng tuyển
173 Đoàn Thị Minh Nguyệt 23/11/2007 10 10 9 9 9 9 Thái Học 9.33 5.00 6.44 Trúng tuyển
174 Đặng Thiện Nhân 5/10/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 4.65 6.16  
175 Quách Thiện Nhân 17/12/2007 9 9 9 10 9 9 Tráng Liệt 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
176 Đỗ Thị Yến Nhi 12/10/2007 9 10 9 9 10 9 Thái Học 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
177 Hoàng Trúc Nhi 8/9/2007 10 10 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.83 7.40 8.21 Trúng tuyển
178 Vũ Lâm Nhi 11/11/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Hồng 9.17 5.10 6.46 Trúng tuyển
179 Vũ Thị Hồng Nhung 26/7/2007 9 9 9 9 10 9 Thái Học 9.17 6.00 7.06 Trúng tuyển
180 Dương Ngọc Ninh 5/6/2007 9 9 9 9 9 9 Nhân Quyền 9.00 5.10 6.40 Trúng tuyển
181 Bùi Thế Phong 28/6/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 4.60 6.12  
182 Nguyễn Khải Phong 31/10/2007 10 10 9 9 9 9 Thái Học 9.33 2.40 4.71  
183 Vũ Hồng Phong 28/4/2007 10 9 9 9 9 9 Thái Học 9.17 4.03 5.74  
184 Phạm Công Phúc 9/12/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 3.50 5.33  
185 Phạm Thái Phúc 13/11/2007 7 8 9 8 9 9 Thái Học 8.33 2.70 4.58  
186 Phạm Văn Phúc 3/8/2007 9 10 10 9 9 9 Tân Hồng 9.33 7.25 7.94 Trúng tuyển
187 Nguyễn Văn Phước 9/2/2007 9 9 10 9 10 9 Nhân Quyền 9.33 6.65 7.54 Trúng tuyển
188 Hà Thị Mai Phương 22/1/2007 9 10 9 9 10 9 Cổ Bì 9.33 5.50 6.78 Trúng tuyển
189 Vũ Đình Minh Phương 10/4/2007 9 10 9 9 10 9 Thúc Kháng 9.33 4.00 5.78  
190 Vũ Mai Phương 11/12/2007 10 9 9 9 9 9 Tân Hồng 9.17 4.65 6.16  
191 Nhữ Minh Quang 8/4/2007 10 10 10 9 10 9 Thái Học 9.67 7.63 8.31 Trúng tuyển
192 Trần Văn Quân 8/3/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Hòa 9.83 5.10 6.68 Trúng tuyển
193 Phạm Ngọc Quỳnh 7/11/2007 9 9 10 9 10 9 Hùng Thắng 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
194 Dương Quang Sáng 10/6/2007 9 9 10 9 9 9 Tân Hồng 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
195 An Duy Sơn 13/10/2007 9 9 10 9 10 9 Thái Học 9.33 5.25 6.61 Trúng tuyển
196 Lê Minh Sơn 6/1/2007 9 9 9 9 9 9 Hùng Thắng 9.00 5.50 6.67 Trúng tuyển
197 Hà Vũ Thanh Tâm 10/4/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 4.80 6.42 Trúng tuyển
198 Phạm Đức Tâm 3/3/2007 10 9 10 9 10 9 Tân Hồng 9.50 7.65 8.27 Trúng tuyển
199 Vũ Duy Tây 8/3/2007 9 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
200 Vũ Duy Thái 27/6/2007 9 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.33 6.30 7.31 Trúng tuyển
201 Lê Huy Phúc Thành 24/7/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 4.10 5.79  
202 Vũ Đức Thành 15/7/2007 10 9 9 9 9 9 Vĩnh Hồng 9.17 3.58 5.44  
203 Vũ Xuân Thành 19/10/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Hồng 9.17 6.05 7.09 Trúng tuyển
204 Nguyễn Tuấn Thịnh 15/4/2007 9 9 9 9 9 9 Bình Xuyên 9.00 2.30 4.53  
205 Vũ Thị Anh Thơ 22/1/2007 10 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.33 5.48 6.76 Trúng tuyển
206 Vũ Thị Quỳnh Thơ 1/10/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 4.35 5.90  
207 Ngô Thanh Thơm 4/4/2007 9 9 9 10 10 9 Thái Dương 9.33 4.02 5.79  
208 Nguyễn Thị Thu 26/3/2007 9 9 9 9 10 9 Hồng Khê 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
209 Tạ Hoài Thu 24/4/2007 9 10 9 9 9 9 Tân Việt 9.17 3.05 5.09  
210 Vũ Thị Minh Thu 25/12/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 3.70 5.69  
211 Hoàng Minh Thư 16/5/2007 9 10 9 9 9 9 Long Xuyên 9.17 7.50 8.06 Trúng tuyển
212 Lê Thanh Thư 22/12/2007 9 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.00 5.75 6.83 Trúng tuyển
213 Vũ Anh Thư 8/2/2007 10 9 10 10 10 10 Tân Hồng 9.83 8.13 8.70 Trúng tuyển
214 Vũ Nguyễn Anh Thư 1/7/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 8.25 8.83 Trúng tuyển
215 Hoàng Đức Tiến 6/8/2007 9 9 9 9 9 9 Long Xuyên 9.00 8.13 8.42 Trúng tuyển
216 Phạm Anh Tiến 25/7/2007 9 9 9 8 10 10 Tân Việt 9.17 4.55 6.09  
217 Phạm Đăng Tổng 30/5/2007 9 9 10 10 10 9 Thái Dương 9.50 6.85 7.73 Trúng tuyển
218 Hồ Hiền Trang 24/11/2007 10 10 9 9 9 9 Vĩnh Hồng 9.33 5.18 6.56 Trúng tuyển
219 Nguyễn Đào Huyền Trang 11/5/2007 10 9 9 9 10 10 Tân Việt 9.50 5.30 6.70 Trúng tuyển
220 Phạm Thị Trang 23/10/2007 9 10 9 9 9 9 Thái Học 9.17 4.33 5.94  
221 Phạm Thị Trang 7/4/2007 9 9 10 9 9 9 Thái Học 9.17 3.55 5.42  
222 Phạm Thùy Trang 27/1/2007 10 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 7.13 7.86 Trúng tuyển
223 Phạm Thư Trang 22/1/2007 10 10 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.83 5.88 7.20 Trúng tuyển
224 Trần Mai Huyền Trang 30/6/2007 9 9 8 8 9 9 Long Xuyên 8.67 6.30 7.09 Trúng tuyển
225 Vũ Thị Huyền Trang 26/9/2007 10 9 10 9 9 9 Thái Học 9.33 5.63 6.86 Trúng tuyển
226 Vũ Thị Thu Trang 4/1/2007 8 9 9 9 9 10 Tráng Liệt 9.00 5.20 6.47 Trúng tuyển
227 Nguyễn Bảo Trâm 2/6/2007 9 9 10 9 9 9 Thái Học 9.17 2.80 4.92  
228 Trần Đình Trung 30/7/2007 9 9 10 9 10 9 Tân Việt 9.33 3.85 5.68  
229 Vũ Đức Trung 20/10/2007 10 9 9 9 10 9 Thái Học 9.33 3.55 5.48  
230 Lê Tuấn Tú 11/9/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 3.90 5.60  
231 Nguyễn Ngọc Tú 25/3/2007 9 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.17 7.23 7.88 Trúng tuyển
232 Nguyễn Văn Tú 24/10/2007 9 9 10 9 9 9 Bình Minh 9.17 3.35 5.29  
233 Vũ Cẩm Tú 29/9/2007 9 10 9 10 9 9 Thái Học 9.33 5.30 6.64 Trúng tuyển
234 Vũ Đức Tuấn Tú 30/7/2007 9 10 10 9 9 9 Thái Học 9.33 4.35 6.01  
235 Vũ Thanh Tú 29/6/2007 9 9 9 9 9 10 Tráng Liệt 9.17 6.35 7.29 Trúng tuyển
236 Phạm Tú Uyên 29/1/2007 8 10 9 9 10 9 Thái Học 9.17 4.80 6.26  
237 Vũ Quỳnh Uyên 22/5/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 4.80 6.26  
238 Dương Thế Văn 30/1/2007 9 9 8 9 9 9 Tráng Liệt 8.83 7.05 7.64 Trúng tuyển
239 Nguyễn Anh Việt 30/5/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Dương 9.33 3.00 5.11  
240 Đoàn Quang Vinh 10/11/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 5.60 6.79 Trúng tuyển
241 Phạm Tuấn Vũ 27/9/2007 9 9 10 9 9 9 Nhân Quyền 9.17 3.75 5.56  
242 Trịnh Long Vũ 24/6/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 5.35 6.62 Trúng tuyển
243 Phạm Hải Xuân Vy 12/2/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 3.90 5.82  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo Suckhoedoisong.vn: Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mìn ... Cập nhật lúc : 18 giờ 24 phút - Ngày 16 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng, tránh dịch viêm phổi cấp lây lan: 1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải ... Cập nhật lúc : 20 giờ 45 phút - Ngày 28 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Kết quả tuyển sinh: Năm học 2019 - 2020, trường THCS Vũ Hữu tuyển 161 học sinh vào học lớp 6, chia thành 4 lớp. ... Cập nhật lúc : 18 giờ 8 phút - Ngày 12 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Một số hình ảnh lễ bế giảng: Ngày 27 tháng 5 năm 2019 trường THCS Vũ Hữu tổng kết và trao thưởng học sinh giỏi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Một năm học nhà trường đạt được nhiều thành ... Cập nhật lúc : 9 giờ 32 phút - Ngày 30 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp 6: Năm học 2019-2020 trường THCS Vũ Hữu tuyển 160 học sinh lớp 5 có hộ khẩu Bình Giang vào học lớp 6. Thời gian nhận hồ sơ từ 28/5/2019 đến 7/6/2019. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 51 phút - Ngày 25 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 5 tháng 9 năm 2018 trường THCS Vũ Hữu Khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019. Về dự buổi lễ có ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông N ... Cập nhật lúc : 22 giờ 14 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Hữu năm học 2017 - 2018 thi vào THPT xếp thứ 3 toàn tỉnh, với điểm trung bình 37,123. Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thà ... Cập nhật lúc : 21 giờ 59 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 21/9/2020
Phân công làm nhiệm vụ thi khảo sát ngày 21,22 tháng 9 năm 2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 7/9/2020
Kế hoạch khai giảng năm học 2020 - 2021
Phân công coi KTHK II lớp 6, 7, 8 năm học 2019 - 2020
Phân công coi KTHK II lớp 9 năm học 2019 - 2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 8/6/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 1/6/2020
Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
Phân công ra đề kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 18/5/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 11/5/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 27/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 23/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 20/4/2020
12345678910...