PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Ngoại ngữ6A     
2 Ngoại ngữ6B     
3 Ngoại ngữ6C     
4 Ngoại ngữ6D     
5 Ngoại ngữ7A     
6 Ngoại ngữ7B     
7 Ngoại ngữ7C     
8 Ngoại ngữ7D     
9 Ngoại ngữ8A     
10 Ngoại ngữ8B     
11 Ngoại ngữ8C     
12 Ngoại ngữ8D     
13 Ngoại ngữ9A     
14 Ngoại ngữ9B     
15 Ngoại ngữ9C     
16 Ngoại ngữ9D     
17 Ngữ văn6A     
18 Ngữ văn6B     
19 Ngữ văn6C     
20 Ngữ văn6D     
21 Ngữ văn7A     
22 Ngữ văn7B     
23 Ngữ văn7C     
24 Ngữ văn7D     
25 Ngữ văn8A     
26 Ngữ văn8B     
27 Ngữ văn8C     
28 Ngữ văn8D     
29 Ngữ văn9A     
30 Ngữ văn9B     
31 Ngữ văn9C     
32 Ngữ văn9D     
33 Toán6A     
34 Toán6B     
35 Toán6C     
36 Toán6D     
37 Toán7A     
38 Toán7B     
39 Toán7C     
40 Toán7D     
41 Toán8A     
42 Toán8B     
43 Toán8C     
44 Toán8D     
45 Toán9A     
46 Toán9B     
47 Toán9C     
48 Toán9D