PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Âm nhạc6A     
2 Âm nhạc6B     
3 Âm nhạc6C     
4 Âm nhạc6D     
5 Âm nhạc7A     
6 Âm nhạc7B     
7 Âm nhạc7C     
8 Âm nhạc7D     
9 Âm nhạc8A     
10 Âm nhạc8B     
11 Âm nhạc8C     
12 Âm nhạc8D     
13 Công nghệ6A     
14 Công nghệ6B     
15 Công nghệ6C     
16 Công nghệ6D     
17 Công nghệ7A     
18 Công nghệ7B     
19 Công nghệ7C     
20 Công nghệ7D     
21 Công nghệ8A     
22 Công nghệ8B     
23 Công nghệ8C     
24 Công nghệ8D     
25 Công nghệ9A     
26 Công nghệ9B     
27 Công nghệ9C     
28 Công nghệ9D     
29 Địa lí6A     
30 Địa lí6B     
31 Địa lí6C     
32 Địa lí6D     
33 Địa lí7A     
34 Địa lí7B     
35 Địa lí7C     
36 Địa lí7D     
37 Địa lí8A     
38 Địa lí8B     
39 Địa lí8C     
40 Địa lí8D     
41 Địa lí9A     
42 Địa lí9B     
43 Địa lí9C     
44 Địa lí9D     
45 Gdcd6A     
46 Gdcd6B     
47 Gdcd6C     
48 Gdcd6D     
49 Gdcd7A     
50 Gdcd7B     
51 Gdcd7C     
52 Gdcd7D     
53 Gdcd8A     
54 Gdcd8B     
55 Gdcd8C     
56 Gdcd8D     
57 Gdcd9A     
58 Gdcd9B     
59 Gdcd9C     
60 Gdcd9D     
61 Hóa học8A     
62 Hóa học8B     
63 Hóa học8C     
64 Hóa học8D     
65 Hóa học9A     
66 Hóa học9B     
67 Hóa học9C     
68 Hóa học9D     
69 Lịch sử6A     
70 Lịch sử6B     
71 Lịch sử6C     
72 Lịch sử6D     
73 Lịch sử7A     
74 Lịch sử7B     
75 Lịch sử7C     
76 Lịch sử7D     
77 Lịch sử8A     
78 Lịch sử8B     
79 Lịch sử8C     
80 Lịch sử8D     
81 Lịch sử9A     
82 Lịch sử9B     
83 Lịch sử9C     
84 Lịch sử9D     
85 Mĩ thuật6A     
86 Mĩ thuật6B     
87 Mĩ thuật6C     
88 Mĩ thuật6D     
89 Mĩ thuật7A     
90 Mĩ thuật7B     
91 Mĩ thuật7C     
92 Mĩ thuật7D     
93 Mĩ thuật8A     
94 Mĩ thuật8B     
95 Mĩ thuật8C     
96 Mĩ thuật8D     
97 Mĩ thuật9A     
98 Mĩ thuật9B     
99 Mĩ thuật9C     
100 Mĩ thuật9D     
101 Ngoại ngữ6A     
102 Ngoại ngữ6B     
103 Ngoại ngữ6C     
104 Ngoại ngữ6D     
105 Ngoại ngữ7A     
106 Ngoại ngữ7B     
107 Ngoại ngữ7C     
108 Ngoại ngữ7D     
109 Ngoại ngữ8A     
110 Ngoại ngữ8B     
111 Ngoại ngữ8C     
112 Ngoại ngữ8D     
113 Ngoại ngữ9A     
114 Ngoại ngữ9B     
115 Ngoại ngữ9C     
116 Ngoại ngữ9D     
117 Ngữ văn6A     
118 Ngữ văn6B     
119 Ngữ văn6C     
120 Ngữ văn6D     
121 Ngữ văn7A     
122 Ngữ văn7B     
123 Ngữ văn7C     
124 Ngữ văn7D     
125 Ngữ văn8A     
126 Ngữ văn8B     
127 Ngữ văn8C     
128 Ngữ văn8D     
129 Ngữ văn9A     
130 Ngữ văn9B     
131 Ngữ văn9C     
132 Ngữ văn9D     
133 Sinh học6A     
134 Sinh học6B     
135 Sinh học6C     
136 Sinh học6D     
137 Sinh học7A     
138 Sinh học7B     
139 Sinh học7C     
140 Sinh học7D     
141 Sinh học8A     
142 Sinh học8B     
143 Sinh học8C     
144 Sinh học8D     
145 Sinh học9A     
146 Sinh học9B     
147 Sinh học9C     
148 Sinh học9D     
149 Thể dục6A     
150 Thể dục6B     
151 Thể dục6C     
152 Thể dục6D     
153 Thể dục7A     
154 Thể dục7B     
155 Thể dục7C     
156 Thể dục7D     
157 Thể dục8A     
158 Thể dục8B     
159 Thể dục8C     
160 Thể dục8D     
161 Thể dục9A     
162 Thể dục9B     
163 Thể dục9C     
164 Thể dục9D     
165 Toán6A     
166 Toán6B     
167 Toán6C     
168 Toán6D     
169 Toán7A     
170 Toán7B     
171 Toán7C     
172 Toán7D     
173 Toán8A     
174 Toán8B     
175 Toán8C     
176 Toán8D     
177 Toán9A     
178 Toán9B     
179 Toán9C     
180 Toán9D     
181 Vật lí6A     
182 Vật lí6B     
183 Vật lí6C     
184 Vật lí6D     
185 Vật lí7A     
186 Vật lí7B     
187 Vật lí7C     
188 Vật lí7D     
189 Vật lí8A     
190 Vật lí8B     
191 Vật lí8C     
192 Vật lí8D     
193 Vật lí9A     
194 Vật lí9B     
195 Vật lí9C     
196 Vật lí9D