PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 21h50' 
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 21h52' 
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 21h55' 
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 21h57' 
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 21h59' 
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 22h1' 
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 22h3' 
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 22h5' 
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 22h6' 
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 22h9' 
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 22h10' 
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 22h12' 
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Công nghệ17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 20h20' 
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 20h24' 
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h28' 
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 20h30' 
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 20h33' 
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 20h35' 
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 20h38' 
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 20h41' 
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 22h4' 
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 22h3' 
27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 22h2' 
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 21h59' 
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 20h52' 
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h54' 
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 20h57' 
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 20h59' 
Địa lí33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 20h20' 
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 20h24' 
35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h27' 
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 21h18' 
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 20h33' 
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 20h35' 
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 20h38' 
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 20h40' 
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 20h43' 
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 20h45' 
43| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 20h48' 
44| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 21h32' 
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 20h51' 
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h54' 
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 20h57' 
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 20h59' 
Gdcd49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 13h35' 
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 13h35' 
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h28' 
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 20h31' 
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 20h33' 
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 20h36' 
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 20h38' 
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 20h41' 
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 20h43' 
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 20h46' 
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 20h49' 
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 20h49' 
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 20h52' 
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h55' 
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 20h57' 
64| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 20h59' 
Hóa học65| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 20h42' 
66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 20h44' 
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 20h47' 
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0 5h38' 
69| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 20h50' 
70| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 20h53' 
71| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 20h55' 
72| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Lịch sử73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 21h34' 
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 21h36' 
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 21h37' 
76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 21h37' 
77| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 20h33' 
78| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 20h35' 
79| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 20h37' 
80| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 20h40' 
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 21h37' 
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 21h37' 
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 21h59' 
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 21h59' 
85| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 21h38' 
86| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 21h38' 
87| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 21h38' 
88| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 21h59' 
Mĩ thuật89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 7h44' 
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 7h45' 
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 7h47' 
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 7h48' 
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 7h57' 
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 15h35' 
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 7h50' 
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 15h36' 
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 6h6' 
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 21h0' 
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 6h9' 
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 6h10' 
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 15h36' 
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 16h8' 
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 6h2' 
104| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 15h37' 
Ngoại ngữ105| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 20h51' 
106| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 20h51' 
107| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 20h51' 
108| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 20h51' 
109| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 8h40' 
110| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 8h42' 
111| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 8h42' 
112| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 8h43' 
113| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 20h43' 
114| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 20h45' 
115| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 20h52' 
116| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0 20h52' 
117| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 20h52' 
118| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 8h43' 
119| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 20h57' 
120| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0 8h46' 
Ngữ văn121| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A                   0 21h31' 
122| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B                   0 20h23' 
123| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C                   0 20h26' 
124| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D                   0 20h29' 
125| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 20h32' 
126| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 20h35' 
127| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 20h37' 
128| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7D                   0 20h39' 
129| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A                   0 20h42' 
130| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B                   0 20h45' 
131| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8C                   0 20h48' 
132| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8D                   0 16h21' 
133| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9A                   0 20h51' 
134| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9B                   0 20h53' 
135| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9C                   0 20h56' 
136| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Sinh học137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 20h19' 
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 20h23' 
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h26' 
140| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 20h29' 
141| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 20h32' 
142| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 20h34' 
143| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 20h37' 
144| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 20h39' 
145| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 20h42' 
146| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 20h44' 
147| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 20h48' 
148| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 15h24' 
149| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 20h50' 
150| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h53' 
151| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 20h56' 
152| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Thể dục153| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A                   0 15h1' 
154| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6B                   0 15h6' 
155| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6C                   0 15h9' 
156| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6D                   0 15h11' 
157| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 22h22' 
158| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 22h23' 
159| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 22h23' 
160| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7D                   0 22h24' 
161| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8A                   0 15h30' 
162| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8B                   0 21h0' 
163| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8C                   0 22h26' 
164| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8D                   0 15h29' 
165| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9A                   0 21h51' 
166| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9B                   0 16h7' 
167| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9C                   0 16h38' 
168| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9D                   0 16h40' 
Toán169| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A                   0 21h39' 
170| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B                   0 17h15' 
171| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0 17h15' 
172| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0 17h15' 
173| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 19h51' 
174| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 20h34' 
175| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 20h36' 
176| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7D                   0 20h39' 
177| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 20h41' 
178| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 20h44' 
179| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 20h47' 
180| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0 9h58' 
181| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 20h50' 
182| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 20h52' 
183| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 20h55' 
184| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Vật lí185| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 21h39' 
186| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 21h42' 
187| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 21h44' 
188| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 21h45' 
189| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 21h53' 
190| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 21h52' 
191| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 21h51' 
192| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 21h46' 
193| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 20h42' 
194| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 21h58' 
195| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 20h47' 
196| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 21h59' 
197| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 20h50' 
198| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 16h30' 
199| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 20h55' 
200| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra