PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 21h50' 
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 21h52' 
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 21h55' 
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 21h57' 
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 21h59' 
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 22h1' 
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 22h3' 
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 22h5' 
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4390020.9300000000000001729 15h59'03/02/2020
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 22h9' 
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 22h10' 
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D38110028.95000000000000015211 16h2'03/02/2020
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3990023.0800000000000001569 16h3'03/02/2020
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Công nghệ17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 20h20' 
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 20h24' 
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h28' 
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 20h30' 
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A 1700 0000 000000 0 17 21h45'08/02/2020
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B 1700 0000 000000 0 17 9h23'19/02/2020
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C 1100 0000 000000 0 11 9h21'19/02/2020
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 23h49' 
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 22h4' 
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 22h3' 
27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 22h2' 
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 21h59' 
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 16h14' 
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 16h14' 
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 16h14' 
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 16h14' 
Địa lí33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 9h22' 
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 8h49' 
35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 8h49' 
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 8h50' 
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 8h51' 
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 8h52' 
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 8h53' 
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 8h54' 
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 8h55' 
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 18h29' 
43| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 8h56' 
44| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 8h57' 
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A 500 37000 000000 0 42 20h16'08/02/2020
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 8h58' 
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C 600 37000 000000 0 43 20h21'08/02/2020
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D 400 34000 000000 0 38 20h24'08/02/2020
Gdcd49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A 800 0000 000000 0 8 19h34'11/02/2020
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B 1100 0000 000000 0 11 19h36'11/02/2020
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C 700 0000 000000 0 7 19h38'11/02/2020
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D 800 0000 000000 0 8 19h40'11/02/2020
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A 900 0000 000000 0 9 19h43'11/02/2020
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B 1000 0000 000000 0 10 19h49'11/02/2020
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C 1200 0000 000000 0 12 6h42'12/02/2020
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D 1000 0000 000000 0 10 6h44'12/02/2020
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A 900 0000 000000 0 9 6h46'12/02/2020
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B 800 0000 000000 0 8 6h48'12/02/2020
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C 900 0000 000000 0 9 6h50'12/02/2020
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D 800 0000 000000 0 8 6h52'12/02/2020
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 20h56' 
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h56' 
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 20h57' 
64| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Hóa học65| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 18h31' 
66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 18h26' 
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 20h47' 
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0 15h20' 
69| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 20h50' 
70| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 16h1' 
71| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 20h55' 
72| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 15h21' 
Lịch sử73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 20h52' 
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 21h36' 
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 21h37' 
76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 21h37' 
77| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A 1000 0000 000000 0 10 6h55'12/02/2020
78| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B 1000 0000 000000 0 10 6h57'12/02/2020
79| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C 1110 0000 000000 0 12 6h58'12/02/2020
80| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D 900 0000 000000 0 9 7h0'12/02/2020
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 21h37' 
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 18h28' 
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 21h59' 
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 21h59' 
85| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A 1500 37000 000000 0 52 21h7'14/02/2020
86| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 16h2' 
87| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C 1400 38000 000000 0 52 21h12'14/02/2020
88| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D 1200 34000 000000 0 46 21h16'14/02/2020
Mĩ thuật89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 7h44' 
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 7h45' 
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 7h47' 
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 7h48' 
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 7h57' 
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 15h35' 
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 7h50' 
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 15h36' 
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 6h6' 
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 21h0' 
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 6h9' 
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 6h10' 
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 15h36' 
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 16h8' 
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 6h2' 
104| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 15h37' 
Ngoại ngữ105| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 16h14' 
106| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 9h39' 
107| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 20h51' 
108| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 20h51' 
109| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 20h6' 
110| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B 400 0000 000000 0 4 22h14'11/02/2020
111| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 22h15' 
112| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 22h15' 
113| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 18h30' 
114| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 18h29' 
115| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 20h52' 
116| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0 20h52' 
117| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 22h11' 
118| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B 600 0000 000000 0 6 22h13'11/02/2020
119| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 7h52' 
120| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0 10h35' 
Ngữ văn121| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A                   0 14h54' 
122| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B                   0 20h23' 
123| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C                   0 20h26' 
124| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D                   0 20h29' 
125| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7A467007.6146000250000000050653 20h42'04/02/2020
126| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 21h34' 
127| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 21h34' 
128| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7D 1300 44000 000000 0 57 20h13'11/02/2020
129| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A                   0 18h31' 
130| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B                   0 18h28' 
131| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8C                   0 20h48' 
132| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8D                   0 16h21' 
133| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9A 1900 0000 000000 0 19 16h30'10/02/2020
134| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9B39170021.793800024.360000000046855 16h1'02/02/2020
135| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9C                   0 21h46' 
136| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Sinh học137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A 1200 0000 000000 0 12 14h54'19/02/2020
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B 900 0000 000000 0 9 9h17'19/02/2020
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C 1400 0000 000000 0 14 9h18'19/02/2020
140| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D 1200 0000 000000 0 12 9h19'19/02/2020
141| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 18h42' 
142| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 15h24' 
143| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 21h9' 
144| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 21h8' 
145| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A4390020.934300033.330000000025852 9h16'08/02/2020
146| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 18h28' 
147| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 9h51' 
148| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D3890023.683800033.330000000022847 10h6'08/02/2020
149| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A 600 0000 000000 0 6 11h31'15/02/2020
150| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 16h1' 
151| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 9h0' 
152| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 20h58' 
Thể dục153| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A 900 0000 000000 0 9 19h50'25/03/2020
154| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6B 600 0000 000000 0 6 19h51'25/03/2020
155| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6C 600 0000 000000 0 6 19h53'25/03/2020
156| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6D 600 0000 000000 0 6 19h54'25/03/2020
157| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 22h22' 
158| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 22h23' 
159| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 22h23' 
160| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7D                   0 22h24' 
161| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8A                   0 15h30' 
162| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8B                   0 21h0' 
163| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8C                   0 22h26' 
164| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8D                   0 15h29' 
165| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9A 700 0000 000000 0 7 20h13'25/03/2020
166| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9B 600 0000 000000 0 6 19h58'25/03/2020
167| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9C 600 0000 000000 0 6 20h0'25/03/2020
168| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9D 700 0000 000000 0 7 20h2'25/03/2020
Toán169| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A                   0 14h52' 
170| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B                   0 17h15' 
171| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0 17h15' 
172| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0 17h15' 
173| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7A 1700 0000 000000 0 17 10h5'15/02/2020
174| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 15h40' 
175| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 20h36' 
176| M: 2 | v: 3 | V: 4 | HK: 1 |7D 1700 0000 000000 0 17 10h5'15/02/2020
177| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 18h30' 
178| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 18h22' 
179| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C 1700 0000 000000 0 17 18h23'11/02/2020
180| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D 1200 0000 000000 0 12 18h25'11/02/2020
181| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 8h41' 
182| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B 1300 0000 000000 0 13 15h59'11/02/2020
183| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C 1000 0000 000000 0 10 10h6'15/02/2020
184| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 22h3' 
Vật lí185| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 14h53' 
186| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 21h42' 
187| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 21h44' 
188| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 21h45' 
189| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 21h53' 
190| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 21h52' 
191| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 21h51' 
192| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 21h46' 
193| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 18h30' 
194| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 18h26' 
195| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 15h58' 
196| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 15h58' 
197| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 15h59' 
198| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 16h0' 
199| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 15h59' 
200| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0 15h59' 
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra