TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học : Môn : Khối :
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3M4M5%Mv1v2v3v4v5%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A45     0     0      0 1800 12h11' 
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B44     0     0      0 1760 12h12' 
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C43     0     0      0 1720 10h7' 
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D42     0     0      0 1680 12h13' 
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A42     0     0      0 1680 8h53' 
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B42     0     0      0 1680 12h14' 
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C38     0     0      0 1520 12h15' 
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D38     0     0      0 1520 12h15' 
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 1600 12h15' 
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 1640 12h16' 
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1400 12h16' 
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1360 12h16' 
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 1680 16h6' 
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 1680   
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 1600   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 1600   
Công nghệ17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A4500000000000000000 002250 8h53'13/01/2019
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B4400000000000000000 002200 9h1'13/01/2019
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C4300000000000000000 002150 9h8'13/01/2019
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D4200000000000000000 002100 9h42'13/01/2019
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4200000000000000000 002100 11h22'13/01/2019
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4270000000000000000 002100 9h16'17/01/2019
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C3860000000000000000 001900 10h6'16/01/2019
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D3820000000000000000 001900 8h26'10/01/2019
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 2000 22h30' 
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 2050 22h43' 
27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1750 16h14' 
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1700 16h22' 
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 2100 6h0' 
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 2100 5h53' 
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 2000 5h44' 
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 2000 5h56' 
Địa lí33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4500000000000000000 001800 19h53'09/01/2019
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B4400000000000000000 001760 11h21'09/01/2019
35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C4300000000000000000 001720 11h24'09/01/2019
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D42     0     0      0 1680 11h29' 
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A42     0     0      0 2100 19h21' 
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B42     0     0      0 2100 19h16' 
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C38     0     0      0 1900 19h25' 
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D38     0     0      0 1900 19h29' 
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 2000 6h56' 
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 2050 7h4' 
43| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1750 7h9' 
44| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1700 7h12' 
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 1680 21h29' 
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 1680 21h38' 
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 1600 7h39' 
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 1600 21h56' 
Gdcd49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A45     0     0      0 1800 20h16' 
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B44     0     0      0 1760 20h22' 
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C43     0     0      0 1720 20h27' 
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D42     0     0      0 1680 20h33' 
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A42     0     0      0 1680 19h50' 
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B42     0     0      0 1680 20h2' 
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C38     0     0      0 1520 19h41' 
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D38     0     0      0 1520 20h8' 
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 1600 18h19' 
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 1640 18h25' 
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1400 18h30' 
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1360 18h34' 
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 1680 17h58' 
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 1680 18h13' 
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 1600 17h47' 
64| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 1600 18h7' 
Hóa học65| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A40     0     0      0 2800 6h20'07/01/2019
66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B41     0     0      0 2870 8h24'07/01/2019
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C3500000000000000000 002450 20h3'08/01/2019
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D34     0     0      0 2380 14h51' 
69| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A42     0     0      0 2940 15h7' 
70| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B42     0     0      0 2940 8h24'07/01/2019
71| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C40     0     0      0 2800 15h11' 
72| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D40     0     0      0 2800 14h44'07/01/2019
Lịch sử73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A45     0     0      0 1800 20h42'06/01/2019
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B44     0     0      0 1760 20h48' 
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C43     0     0      0 1720 12h47' 
76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D42     0     0      0 1680 20h0' 
77| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A42     0     0      0 2100 12h50'06/01/2019
78| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B42     0     0      0 2100 20h16' 
79| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C38     0     0      0 1900 20h22' 
80| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D38     0     0      0 1900 12h52'06/01/2019
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 1600 22h54' 
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 1640 10h39'06/01/2019
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1400 10h41'06/01/2019
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1360 23h1'06/01/2019
85| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 2100 12h56'06/01/2019
86| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 2100 12h59'06/01/2019
87| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 2000 13h2'06/01/2019
88| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 2000 13h6'06/01/2019
Mĩ thuật89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A45     0     0      0 1800 10h25' 
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B44     0     0      0 1760 10h26' 
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C43     0     0      0 1720 10h7' 
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D42     0     0      0 1680 10h26' 
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A42     0     0      0 1680 10h33' 
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B42     0     0      0 1680 10h29' 
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C38     0     0      0 1520 10h29' 
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D38     0     0      0 1520 10h30' 
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 1600 10h30' 
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 1640 10h31' 
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1400 10h31' 
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1360 10h31' 
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 1680 10h31' 
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 1680 20h46' 
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 1600 10h32' 
104| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 1600 10h32' 
Ngoại ngữ105| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6A45     0     0      0 3600 20h46'06/01/2019
106| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6B44     0     0      0 3520 11h1'06/01/2019
107| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6C43     0     0      0 3440 10h56'06/01/2019
108| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6D42     0     0      0 3360 9h38' 
109| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7A42     0     0      0 3360 23h35'06/01/2019
110| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7B42     0     0      0 3360 15h26'06/01/2019
111| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7C38     0     0      0 3040 15h38'06/01/2019
112| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7D38     0     0      0 3040 10h6' 
113| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A4000000000000000000 003200 20h24'08/01/2019
114| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B4100000000000000000 003280 20h38'08/01/2019
115| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8C3500000000000000000 002800 11h4'08/01/2019
116| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8D34     0     0      0 2720 11h7'06/01/2019
117| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4200000000000000000 002940 20h29'08/01/2019
118| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B42     0     0      0 2940 15h43'06/01/2019
119| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C40     0     0      0 2800 13h26' 
120| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D40     0     0      0 2800 10h20' 
Ngữ văn121| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A45700000000000000000005400 4h49'16/01/2019
122| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B44000000000000000000005280 10h12'16/01/2019
123| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C43     0     0      0 5160 10h22'07/01/2019
124| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D42700000000000000000005040 4h53'16/01/2019
125| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7A423000004200000000000004620 21h0'13/01/2019
126| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7B420000004100000000000004620 21h12'13/01/2019
127| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7C38     0     0      0 4180 10h19'07/01/2019
128| M: 2 | v: 4 | V: 4 | HK: 1 |7D38200000000000000000004180 6h6'15/01/2019
129| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A40     0     0      0 4400 20h12'06/01/2019
130| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B41     0     0      0 4510 20h15'06/01/2019
131| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8C35     0     0      0 3850 21h44' 
132| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8D34     0     0      0 3740 21h47' 
133| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9A42     0     0      0 5040 19h54' 
134| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9B42     0     0      0 5040 8h52'06/01/2019
135| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9C40500000000000000000004800 13h6'17/01/2019
136| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |9D40000000000000000000004800 10h21'08/01/2019
Sinh học137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A4500000000000000000 002700 15h53'13/01/2019
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B4400000000000000000 002640 16h7'13/01/2019
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C4300000000000000000 002580 16h17'13/01/2019
140| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D4200000000000000000 002520 16h23'13/01/2019
141| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A42     0     0      0 2520 10h18' 
142| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B42     0     0      0 2520 8h33'07/01/2019
143| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C38     0     0      0 2280 8h40'07/01/2019
144| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D38     0     0      0 2280 23h36' 
145| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A4060000000000000000 002400 7h51'15/01/2019
146| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B41100000000000000000 002460 8h42'15/01/2019
147| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C3570000000000000000 002100 8h46'16/01/2019
148| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D3480000000000000000 002040 9h46'16/01/2019
149| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A42     0     0      0 2520 17h52' 
150| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B42     0     0      0 2520 15h14' 
151| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C40     0     0      0 2400 6h59' 
152| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D40     0     0      0 2400 15h18' 
Thể dục153| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6A4570000000000000000 003600 13h53'15/01/2019
154| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6B4430000000000000000 003520 13h55'15/01/2019
155| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6C4300000000000000000 003440 8h18'13/01/2019
156| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |6D4270000000000000000 003360 13h56'15/01/2019
157| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A42     0     0      0 3360 9h25'07/01/2019
158| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B42     0     0      0 3360 9h26'07/01/2019
159| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C38     0     0      0 3040 9h28'07/01/2019
160| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7D38     0     0      0 3040 9h29'07/01/2019
161| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8A40     0     0      0 3200 9h30'07/01/2019
162| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8B41     0     0      0 3280 9h30'07/01/2019
163| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8C35     0     0      0 2800 9h36'07/01/2019
164| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |8D34     0     0      0 2720 9h32'07/01/2019
165| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9A4270000000000000000 003360 13h59'15/01/2019
166| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9B4200000000000000000 003360 20h47'13/01/2019
167| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9C4000000000000000000 003200 17h33'13/01/2019
168| M: 1 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |9D4000000000000000000 003200 9h35'13/01/2019
Toán169| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A45     0     0      0 3600 15h3'26/11/2018
170| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B44     0     0      0 3520 14h54'06/01/2019
171| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C43     0     0      0 3440 14h59'06/01/2019
172| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D42     0     0      0 3360 15h18'26/11/2018
173| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A42     0     0      0 3780 11h33'06/01/2019
174| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B42     0     0      0 3780 9h53'06/01/2019
175| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C38151000000000000000 003420 9h30'17/01/2019
176| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7D38     0     0      0 3420 10h1'06/01/2019
177| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A4000000000000000000 003200 14h30'15/01/2019
178| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B4100000000000000000 003280 11h21'15/01/2019
179| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C35     0     0      0 2800 5h5'07/01/2019
180| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D34     0     0      0 2720 5h4'07/01/2019
181| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A42     0     0      0 3360 15h27' 
182| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B42     0     0      0 3360 13h7'06/01/2019
183| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C40     0     0      0 3200 5h2'07/01/2019
184| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D4000000000000000000 003200 11h22'15/01/2019
Vật lí185| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A45     0     0      0 2250 20h57' 
186| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B44     0     0      0 2200 21h16' 
187| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C43     0     0      0 2150 21h35' 
188| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D42     0     0      0 2100 21h46' 
189| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A42     0     0      0 2100 21h55' 
190| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B42     0     0      0 2100 22h4' 
191| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C38     0     0      0 1900 22h11' 
192| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D38     0     0      0 1900 22h19' 
193| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A40     0     0      0 1600 23h2' 
194| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B41     0     0      0 1640 22h48' 
195| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C35     0     0      0 1400 22h42' 
196| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D34     0     0      0 1360 22h40' 
197| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A42     0     0      0 2520 21h50' 
198| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B42     0     0      0 2520 22h0' 
199| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C40     0     0      0 2400 23h2' 
200| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D40     0     0      0 2400 23h11' 
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra