PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

Kế hoạch thi HSG và kiểm tra học kì 1 năm học 2009 - 2010
Ngày 15 tháng 12 năm 209 Phòng giáo dục và Đào tạo Bình Giang ra công văn 75/PGD&ĐT-THCS về việc hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp huyện và công văn số 75/PGD&ĐT-THCS về việc hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2009 - 2010. Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng giáo dục đề nghị bên chuyên môn lập kế hoạch chỉ đạo và thông báo các kế hoạch này cho giáo viên và học sinh nắm bắt được....

 

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số : 75 /PGD&ĐT-THCS

Bình Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2009

                                                                

HƯỚNG DẪN  

THI  HỌC SINH GIỎI LỚP 9 HUYỆN BÌNH GIANG

NĂM HỌC 2009 - 2010

 

 

   Kính gửi:      Các trường THCS trong huyện.

Thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2009 -2010. Phòng Giáo dục Bình Giang hướng dẫn các trường kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Bình Giang vòng I  như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thi học sinh giỏi nhằm động viên, khích lệ những học sinh giỏi và các thày cô giáo dạy giỏi, góp phần đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng của công tác quản lý chỉ đạo của các nhà trường, đồng thời là căn cứ để đánh giá thi đua các đơn vị trong năm học.

II- MÔN THI:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán , Vật lý, Hoá học, Sinh học lớp 9.

III- ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

*Căn cứ vào kết quả năm học 2008 – 2009, học sinh dự thi phải có đủ  điều kiện sau:

- Hạnh kiểm tốt, Học lực khá trở lên.

IV- THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN:

- Mỗi trường thành lập 8 đội tuyển dự thi.

- Số lượng học sinh dự thi mỗi đội tuyển được quy định như sau:

+) Các trường: THCS Kẻ Sặt, Tráng Liệt, Vĩnh Tuy, Hưng Thịnh, Bình Minh, Hùng Thắng  mỗi trường cử  01 HS / 1 đội tuyển.

   +) Trường THCS Vũ Hữu 10 em/ 1đội tuyển.

  +) Các trường còn lại cử  02 HS/ 1 đội tuyển.

- Mỗi trường lập 1 danh sách học sinh dự thi (Theo mẫu đính kèm).

Các trường nộp danh sách học sinh dự thi về Phòng: danh sách in trên giấy A4 và gửi qua gmail danh sách chế bản trên Excel (đã thông báo qua gmail) trước ngày 20/12/2009.

V- NGÀY THI, ĐỊA ĐIỂM THI, THỜI GIAN LÀM BÀI, NỘI DUNG ÔN TẬP:

1- Ngày thi:       27-12-2009.

Buổi sáng:   - Từ 7h30: Thi  môn Ngữ văn, Toán, Lý, Hoá.

Buổi chiều: - Từ 13h30: Thi môn  Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Sinh học.

2- Địa điểm thi:    Trường THCS  Thái Học

3- Thời gian làm bài:        120 phút

4- Nội dung và phạm vi đề thi: Theo chương trình học sinh đã được học tính đến thời điểm thi.

VI- MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC:

1- Đánh giá kết quả thi:

- Điểm trung bình kết quả thi vòng 1(hệ số1) và kết quả thi vòng II (hệ số 2) là căn cứ trao giải học sinh giỏi cấp huyện theo từng môn.

- Điểm thi đua các trường về công tác bồi dưỡng  HSG vòng I là điểm trung bình của 8 đội tuyển với số lượng học sinh được quy định như trên.

2- Đối với học sinh:

- Được phép mang: Thước kẻ, ê - ke, dụng cụ vẽ hình, com pa, máy tính thông dụng, Át lát địa lý Việt Nam (không được ghi hoặc viết thêm ký hiệu), bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, giấy nháp theo đúng qui định.

- Phòng Giáo dục chuẩn bị giấy thi cho học sinh.

3- Đối với các trường THCS:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều kiện dự thi của học sinh và danh sách các đội tuyển HSG của trường, tránh hiện tượng thiếu học sinh dự thi, sai tên tuổi, nộp danh sách chậm, không đúng quy định.

- Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho đội tuyển và cử cán bộ, giáo viên phối hợp với phụ huynh tổ chức cho các em đi dự thi đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt.

- Mỗi trường giới thiệu 02 giáo viên có kinh nghiệm coi thi, không thuộc 8 môn thi để Phòng điều động làm công tác giám thị (lập danh sách gửi qua gmai trước ngày 20/12/2009)

* Trường THCS Thái Học giúp ngành chuẩn bị tốt phòng thi và các điều kiện CSVC khác phục vụ tốt cho kỳ thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiên cứu thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này./.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                                     Vũ Đình Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS:……………

DANH SÁCH

HỌC SINH DỰ THI HSG LỚP 9- VÒNG I

NĂM HỌC 2009 - 2010

 

M1

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trường THCS

Môn thi

Điểm thi

Ghi chú

1.       

 

 

 

Ngữ văn

 

 

2.       

 

 

 

Lịch sử

 

 

3.       

 

 

 

Địa lý

 

 

4.       

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

5.       

 

 

 

Toán

 

 

6.       

 

 

 

Vật lý

 

 

7.       

 

 

 

Hoá học

 

 

8.       

 

 

 

Sinh học

 

 

  

 

M2

 

PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS:……………

DANH SÁCH

HỌC SINH DỰ THI HSG GIẢI TOÁN

TRÊN MÁY TÍNH CAIO

NĂM HỌC 2008 - 2009

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trường THCS

Môn thi

Điểm thi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3

PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS:……………

DANH SÁCH

GIÁO VIÊNTHAM DỰ  HỘI GIẢNG

 CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2008 - 2009

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Môn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

 


Số:  76 /PGD&ĐT- THCS

 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Giang, ngày 15  tháng 12  năm 2009

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH KÌ I CẤP THCS HUYỆN BÌNH GIANG NĂM HỌC 2009-2010

 

 

 

 

            Kính gửi: Các  trường THCS

,

 

            Phòng Giáo dục lên lịch cụ thể về các mốc thời gian chuẩn bị và tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2009-2010 và hoàn thành chương trình học kì I như sau:

 

            I.Kiểm tra học kì I:

            1. Đề kiểm tra:  Phòng Giáo dục- Đào tạo ra đề :

            -  Khối 6,7,8,9:  môn: Toán, Ngữ văn.

             * Chú ý:

            -  Môn Toán, môn Ngữ văn: 90 phút; các môn còn lại 45 phút.

            - Các môn còn lại nhà trường thành lập Hội đồng ra đề đảm bảo tuyệt mật, nội dung đề bám sát chương trình và yêu cầu của bộ môn, đảm bảo kiểm tra được việc hiểu và vận dụng kiến thức.

 

            2. Lịch kiểm tra: Từ ngày 02/1/2010 đến ngày 07/1/2010.

 

 

Ngày

Thời gian

Môn thi - Khối thi

Thời gian

Môn thi- Khối thi

02/1/2010

7h30->9h

Ngữ văn  (8, 9 )

13h30-15h

Ngữ văn ( 6,7)

04/1/2010

7h30->9h

Toán (8, 9)

13h30-15h

Toán ( 6,7)

 

            Các môn trường ra đề bố trí kiểm tra hợp lý, không quá 4 tiết /buổi kể cả  học các môn còn chương trình trong những ngày kiểm tra. Xây dựng lịch kiểm tra và báo cáo về Phòng vào ngày 30/12. Khuyến khích các trường xếp phòng thi theo a,b,c của khối và tổ chức chấm chéo.

 

            3. Báo cáo thống kê điểm về PGD  theo mẫu:  

Môn

Khối

Số bài

Điểm: 0 -> 2,9

Điểm:

3-> 4,9

Điểm: 5-> 6,4

Điểm: 6,5->7,9

Điểm: 8, 9, 10

Trên TB

 

 

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Đăng ký số lượng đề và nộp tiền đề kiểm tra:

            - PGD căn cứ sĩ số học sinh trong báo cáo tháng 12/2009 của các trường để in đề, trường nào có biến động về sĩ số báo ngay về Phòng.

            - Tiền đề kiểm tra phụ thuộc số tờ đề in ra nên PGD sẽ thông báo số tiền thu và nhận đề thi vào 7h30  ngày 30/12/2009 tại cuộc họp Phó hiệu trưởng thống nhất công tác kiểm tra học kì I tại  phòng Giáo Dục- Đào tạo (Thông báo này thay cho giấy mời).

            Kinh phí đề kiểm tra lấy từ nguồn học phí của trường, không thu tiền học sinh.

            Yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc những vấn đề liên quan đến kiểm tra  học kì I mà Phòng đã hướng dẫn. Các trường thực hiện bài bản, đúng quy trình, đầy đủ các hồ sơ. Tổ chức coi, chấm  nghiêm túc nghiêm túc, chính xác.

            II. Hoàn thành chương trình:

            1.Hoàn thành chương trình:

            - Ngày hoàn thành chương trình học kì I: 12/1/2010. Các trường rà soát việc hoàn thành chương trình học kì I các môn, nếu thiếu tiết phải bố trí học bù cho đủ số tiết của môn học.

            - Ngày nghỉ giữa 2 học kì: 13/1/2010.

            - Ngày đầu tiên của học kì II: 14/1/2010.

            2. Chế độ cho điểm tối thiểu theo hướng dẫn của Phòng áp dụng từ năm học 2009 - 2010 và cách đánh giá xếp loại học sinh theo Quyết định 40/BGD-ĐT.

            3. Báo cáo hai mặt giáo dục, sơ kết như học kỳ II năm học trước, nếu có thay đổi Phòng sẽ thông báo qua gmail.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                                  Vũ Đình Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp nối thành công những những năm học trước. Kỳ thi HSG và thi vào THPT duy trì tốp đầu của tỉnh; c ... Cập nhật lúc : 11 giờ 2 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường THCS Vũ Hữu: Năm học 2017 - 2018 thầy giáo Trần Văn Lương dự thi môn Hóa học, thầy Lương xuất sắc đạt giải Nhất, đây là giải cá nhân cao nhất của P ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức giải bóng đá học sinh. Tất cả 16 lớp của nhà trường tham dự giải. Mỗi khối chia thành một bảng. Sau vòng loại có 8 đội vào đá chung kết, kết quả ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2017, trường THCS Vũ Hữu tham dự với sản phẩm Hệ thống điều khiển tự động thiết bị điện thông minh trong phòng học. Đề tài được ban tổ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 38 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Ngayf 22 tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam và tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng. Trong hoạt động ngoại khóa học sinh các lớp được thi kéo co, đấu bóng đá học si ... Cập nhật lúc : 7 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Toàn cảnh trường THCS Vũ Hữu. Năm 2012 trường chuyển địa điểm từ Kẻ Sặt về Thái Học - trung tâm địa lý của huyện. Tại đây, UBND huyện Bình Giang ưu tiên đầu tư xây dựng, đến nay cơ sở vật ch ... Cập nhật lúc : 7 giờ 52 phút - Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Một số hình ảnh giao lưu văn nghệ của Hội người mù tỉnh Hải Dương: Chiều thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại nhà đa năng trường THCS Vũ Hữu đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc ... Cập nhật lúc : 10 giờ 6 phút - Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...