PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A 1111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B 1111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C 1111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D 1111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A 1111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B 1111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C 1111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D 1111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A 1111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B 1111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C 1111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D 1111
13Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9A 1111
14Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9B 1111
15Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9C 1111
16Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9D 1111
17 Công nghệ6A     
18 Công nghệ6B     
19 Công nghệ6C     
20 Công nghệ6D     
21 Công nghệ7A     
22 Công nghệ7B     
23 Công nghệ7C     
24 Công nghệ7D     
25 Công nghệ8A     
26 Công nghệ8B     
27 Công nghệ8C     
28 Công nghệ8D     
29 Công nghệ9A     
30 Công nghệ9B     
31 Công nghệ9C     
32 Công nghệ9D     
33 Địa lí6A     
34 Địa lí6B     
35 Địa lí6C     
36 Địa lí6D     
37 Địa lí7A     
38 Địa lí7B     
39 Địa lí7C     
40 Địa lí7D     
41 Địa lí8A     
42 Địa lí8B     
43 Địa lí8C     
44 Địa lí8D     
45 Địa lí9A     
46 Địa lí9B     
47 Địa lí9C     
48 Địa lí9D     
49 Gdcd6A     
50 Gdcd6B     
51 Gdcd6C     
52 Gdcd6D     
53 Gdcd7A     
54 Gdcd7B     
55 Gdcd7C     
56 Gdcd7D     
57 Gdcd8A     
58 Gdcd8B     
59 Gdcd8C     
60 Gdcd8D     
61 Gdcd9A     
62 Gdcd9B     
63 Gdcd9C     
64 Gdcd9D     
65 Hóa học8A     
66 Hóa học8B     
67 Hóa học8C     
68 Hóa học8D     
69 Hóa học9A     
70 Hóa học9B     
71 Hóa học9C     
72 Hóa học9D     
73 Lịch sử6A     
74 Lịch sử6B     
75 Lịch sử6C     
76 Lịch sử6D     
77 Lịch sử7A     
78 Lịch sử7B     
79 Lịch sử7C     
80 Lịch sử7D     
81 Lịch sử8A     
82 Lịch sử8B     
83 Lịch sử8C     
84 Lịch sử8D     
85 Lịch sử9A     
86 Lịch sử9B     
87 Lịch sử9C     
88 Lịch sử9D     
89 Mĩ thuật6A     
90 Mĩ thuật6B     
91 Mĩ thuật6C     
92 Mĩ thuật6D     
93 Mĩ thuật7A     
94 Mĩ thuật7B     
95 Mĩ thuật7C     
96 Mĩ thuật7D     
97 Mĩ thuật8A     
98 Mĩ thuật8B     
99 Mĩ thuật8C     
100 Mĩ thuật8D     
101 Mĩ thuật9A     
102 Mĩ thuật9B     
103 Mĩ thuật9C     
104 Mĩ thuật9D     
105 Ngoại ngữ6A     
106 Ngoại ngữ6B     
107 Ngoại ngữ6C     
108 Ngoại ngữ6D     
109 Ngoại ngữ7A     
110 Ngoại ngữ7B     
111 Ngoại ngữ7C     
112 Ngoại ngữ7D     
113 Ngoại ngữ8A     
114 Ngoại ngữ8B     
115 Ngoại ngữ8C     
116 Ngoại ngữ8D     
117 Ngoại ngữ9A     
118 Ngoại ngữ9B     
119 Ngoại ngữ9C     
120 Ngoại ngữ9D     
121 Ngữ văn6A     
122 Ngữ văn6B     
123 Ngữ văn6C     
124 Ngữ văn6D     
125 Ngữ văn7A     
126 Ngữ văn7B     
127 Ngữ văn7C     
128 Ngữ văn7D     
129 Ngữ văn8A     
130 Ngữ văn8B     
131 Ngữ văn8C     
132 Ngữ văn8D     
133 Ngữ văn9A     
134 Ngữ văn9B     
135 Ngữ văn9C     
136 Ngữ văn9D     
137 Sinh học6A     
138 Sinh học6B     
139 Sinh học6C     
140 Sinh học6D     
141 Sinh học7A     
142 Sinh học7B     
143 Sinh học7C     
144 Sinh học7D     
145 Sinh học8A     
146 Sinh học8B     
147 Sinh học8C     
148 Sinh học8D     
149 Sinh học9A     
150 Sinh học9B     
151 Sinh học9C     
152 Sinh học9D     
153 Thể dục6A     
154 Thể dục6B     
155 Thể dục6C     
156 Thể dục6D     
157 Thể dục7A     
158 Thể dục7B     
159 Thể dục7C     
160 Thể dục7D     
161 Thể dục8A     
162 Thể dục8B     
163 Thể dục8C     
164 Thể dục8D     
165 Thể dục9A     
166 Thể dục9B     
167 Thể dục9C     
168 Thể dục9D     
169 Toán6A     
170 Toán6B     
171 Toán6C     
172 Toán6D     
173 Toán7A     
174 Toán7B     
175 Toán7C     
176 Toán7D     
177 Toán8A     
178 Toán8B     
179 Toán8C     
180 Toán8D     
181 Toán9A     
182 Toán9B     
183 Toán9C     
184 Toán9D     
185 Vật lí6A     
186 Vật lí6B     
187 Vật lí6C     
188 Vật lí6D     
189 Vật lí7A     
190 Vật lí7B     
191 Vật lí7C     
192 Vật lí7D     
193 Vật lí8A     
194 Vật lí8B     
195 Vật lí8C     
196 Vật lí8D     
197 Vật lí9A     
198 Vật lí9B     
199 Vật lí9C     
200 Vật lí9D