PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì
KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :

 
Môn
Từ 0 đến 3.4
SL
%
Từ 3.5 đến 4.9
SL
%
Từ 5.0 đến 6.4
SL
%
Từ 6.5 đến 7.9
SL
%
Từ 8.0 đến 10
SL
%