PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
KẾT QUẢ THI ĐUA THEO LỚP
Năm học :  Khối :  Lớp :
Từ tuần:  Đến tuần:
Modun quản lý hoạt động Đoàn - Đội được cập nhật theo tuần.
Tổng điểm = [(Điểm TB học tập X 2) + Điểm TB nền nếp] : 3 + Điểm thưởng - Điểm phạt
Xem tổng hợp toàn trường